Husi Mina Marungi, Sescko Rekruta Joven 30 No Rekolla $.60,000.00 Kada Tinan

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Napoleão Ximenes Hornai, Nuudar na’in ba Kompana Sescko Cryelon Susesu Unipesoal Lda, Orijen husi Lospalos Munisípiu Lautém, promove no fa’an mina marungi kada tinan bele hetan osan to’o dolar rihun neennulu ($.60.000.00) no rekruta tan joven na’in 30 hodi servisu hamutuk.

“Ha’u iha esperiénsia husi 2017, entaun tinan 2022 ha’u komesa la’o mesak, primeiru ne’e ha’u halo ninia SERVER.IP karta legalidade kona-ba negósiu ida-ne’e depois ha’u rekruta staff 30, tanba ha’u hamriik mesak foin tinan ida de’it bele hetan ona osan $.60,000.00,” dehan Napoleão ba média Mudansa iha nia knaar fatin Bidau Dili, foin lalais.

Antes ne’e, Napoleão iha inisiativa rasik envolve an iha organizasaun barak mak hanesan CVTL, SANGAR Haburas Lospalos, Sentru Juventude no mós iha atividade grupu ki’ik.

Napoleão Ximenes Hornai foto hamutuk ho polisia nain rua no feto ida.

“Bainhira ha’u iha ona mentalidade komesa hanoin atu halo mudansa ba ha’u-nia an no ha’u-nia futuru, tanba Iha 2017, ha’u la’o, no aprende sente maduru oituan ona mak ha’u harii kompañia ne’e,”

Nia konta, Staf sira ne’e, Napoleão selu saláriu ba sira la permanente, maibé fó téknika oinsá atu promove produtu ne’e, entaun sira komesa iha esperiénsia no vontade atu la’o, no sira-nia saláriu ne’e depende ba sira-nia badinas tun ba terenu tanba ne’e estaf balun hetan saláriu $.150.00, balun hetan $100.00, no balun hetan de’it $.80.00. ida ne’e momentu foin sei fo-foun hela.

“Agora sira komesa hetan ona $.500.00 no $600.00, komesa iha mudansa ona, no mós ekipa iha Dili, fulan ida, hetan saláriu $.700.00, $.800.00 e to’o $1000.00 resin,” nia relata.

Iha Timor-Leste ekipamentus no produtu báziku hanesan Marongi, ne’e barak entaun ho ida-ne’e sai hanesan inspirasaun ba sira atu prodús mina marungi.

“Produtu mina marungi ne’e la’os ha’u mak prodús, ita-nia tiu ida mak prodús, maibé promove produtu marungi iha territóriu laran ne’e liu husi ha’u, no produtu mina marungi ne’e termasuk ha’u fó naran, tanba ha’u iha esperiénsia kona-ba Herbal marungi ninia vitamina kompara ho ai han hotu-hotu iha mundu ne’e Marongi makas liu,” nia esklarese.

Hafoin rekruta tiha ema na’in 22 Napoleão halo tan rekrutamentu ba ema na’in 8 entaun totál estaf na’in 30 ne’ebé agora servisu hamutuk ho nia, sira ne’e fahe ba parte rua maka na’in 11 iha Lospalos no na’in 19 iha Dili maibé hirak ne’e la’os servisu hanesan iha kantór.

“Kompana prodús mina ne’e maka Cristiano MT2,  ha’u mak sai hanesan ninia Marketing, maibé Ha’u iha kompañia ida ho naran (Sescko Cryelon Susesu) no mós Mina Marongi Tradisionál, ne’e foin mak sirkula de’it iha rai laran,” Napoleão akresenta.

Nia sujere, husu joven sira presiza tau atensaun hakarak susesu, hakarak muda moris sai nabilan iha futuru, hakarak muda família nia moris no futuru, iha pontu rua maka hanesan, ranxu ho ema ne’ebé susesu, no mós lee livru sira ne’ebé ko’alia kona-ba susesu.

Jornalista : Julião da Silva

Editór        : Orlando Magno

banner 325x300