FONGTIL Husu SEATOU Hapara Urjente Asaun Eviksaun Forsada

banner 120x600

Dili Mudansa- FONGTIL nia pozisaun mak Guvernu presizamente prepara uluk hela fatin dignu no fatin negosiu adekuadu molok halo eviksaun. SEATOU nia asaun ne’e kontribui makaas ba desempregu no halakon rendimento família hodi harahun tiha komuiade nia indepedensia ekonomiku iha sira nia familia, tanba ne’e husu ba Governu liuhosi Sekretariu Estadu Asuntu Toponomia no organizasaun Urbana (SEATOU) atu hapara urjenente asaun eviksaun forsada.

FONGTIL preokupa ho situasaun iha fulan hirak ikus ne’e. ne’ebé akontese eviksaun forsada ba hela fatin komunidade no fatin negosiu família sira nian, liu-liu tamba dau-daun ne’e DNMG alerta bei-beik kona ba udan bo’ot no rai monu iha teritoriu laran tomak ne’ebé presiza tebes atensaun no preparasaun husi komunidade nian hodi halo prevensaun ba risku

Aliende ne’e, haktuir ba komitmentu guvernu nian ba objetivu desenvolvimentu sustentável atu labele husik ema ida iha kotuk no hakbi’it liu tan esforsu sira hodi promove desenvolvimentu sustentável no inklusivu, hamenus kiak, hela fatin dignu no promove oportunidade servisu ba sidadaun sira. Asaun SEATOU Halo ami duvidas ho planu governu nian liu ne’ebé halo eviksaun forsada ba komunidade sira ne’ebe la refleta ba PEDN 2011-2030 no objetivu ODS ne’ebe governu ratifica.

Observasaun ba Faktus terreno hafoin akontese Eviksaun Forsada :

Relativa ho eviksaun forsada ba negociante iha Bidau Pasar Sengol, Bidau Santa Ana no Aitarak Laran,  Aimutin, Merkadu Komoro, Kristu Rei, negosiante ambulante no bairro sira ne’ebe tama ona planu ba eviksaun tuir mai ne’ebé hala’o husi SEATOU fo ona prejuízo sosial ba moris komunidade afetadu sira nian hanesan:

 • Familia afetada sira lakon ona sira nia direitu ba hela fatin adekuada tuir deklarasaun universal direitu ema nian
 • Família afetada sira dau-daun ne’e ba hatabik fali vizinho no chefe suku/aldeia nia uma
 • Oan sira husi família afetada sira la bele ona ba eskola no balun ameasadu atu husik eskola tamba tenke muda hela fatin
 • Labaraik husi família afetada sira labele ona hetan ai han saudável tuir sira nia necessidade nutrisaun
 • Família afetada sira dau-daun ne’e abandonado iha luron no estrada ninin tamba la iha hela fatin atu hela no rai sira nia sasan, nune’e sai vulnerável liu tan atu hetan moras iha tempu udan
 • Família no individu afetadu sira lakon servisu no rendimento loron-loron nian

Pozisaun FONGTIL nian :

 • FONGTIL la’os anti dezenvolvimentu maibe Guvernu tenke kria uluk hela fatin adekuadu no fatin negosiu adekuadu molok halo eviksaun
 • Presiza iha kompensasaun justu husi Guvernu ba família afetada sira
 • La iha necessidade atu envolve Polisia militar iha asaun eviksaun forsada
 • Eviksaun sira presiza halo tuir prinsipiu universal direitu ema nian no ho tratamento justu
 • Guvernu presizamente prepara uluk hela fatin dignu no fatin negosiu adekuadu molok halo eviksaun
 • SEATOU nia asaun ne’e kontribui makaas ba desempregu no halakon rendimento família hodi harahun tiha komuiade nia indepedensia ekonomiku iha sira nia familia.

Ejijensia :

 • Husu atu guvernu liu husi SEATOU atu hapara urjente asaun eviksaun forsada
 • Husu atu guvernu liu husi MSSI, Ministeriu Saude, Edukasaun no SEPS mobiliza apoiu umanitaria provisioriu no realoka família afetada sira ba fatin seguru no fornese aihan
 • Husu ba parlamentu nasional, Presidente da Republika no PDHJ atu halo fiskalizasaun ba norma ne’ebe sai baze ba aktu administrativa husi SEATOU
 • Husu atu labele inklui forsa Militar iha asaun eviksaun forsada ne’ebé hala’o husi SEATOU tamba la’os papel husi forsa militar nian atu assegura desizaun administrativa sira nune’e husu ba komandu Jeral F-FDTL atu retira ekipa militar husi atividade eviksaun.

Dili, 19 Abril 2024

Ami Nia Respeitu ;

 

 

 

 

(Valentim Da Costa Pinto)

Diretór Ezekutivu FONGTIL

KOMUNIKADU IMPRENSA

banner 325x300