Posivél Igreja Sujera Ba Amu Papa Atu Hanoin Fila Fali Kona Ba Nia Vizita Mai TL

banner 120x600

(Dili) Mudanda- Hafoin vizita komunidade Afetadu Evikasaun Aldea Anin-Fuik, Suku Kampung Alor, Vigario Paroquial Hera no Membru JPIC SVD Timor Leste no Vivat Internasional, Pe. Gabriel Suban Koten hatete, ho apoiu komunidade nian, Igreja sei sujera ba Sua Santidade, Amu Papa atu hanoin fila fali kona ba nia vizita mai Timor-Leste.

Ba dahuluk ida ne’e aktu realmente dezumanu tanba prosesu la’o hela iha Obras Públikas maibé derepenti la iha notifikasaun mai saruntu, ne’e kontra dignidade povu no nasaun nian tanba nasaun ne’e nia dignidade iha povu

“Daruak ne’ebé importante liu mak iha karta ofisiál ne’ebé Obras Publikas haruka ba komunidade tau fali Amu Papa nia naran katak eviksaun ne’e tanba vizita Amu Papa nian. Karta ne’e hatudu inkapasidade no inseguransa governu,” dehan Gabriel Suban Koten SVD iha Aldea Anin-Fuik, suku Kampung Alor, 18/04/2024.

Nia nia hatutan, Governu sente an la seguru no la fiar an, tanba ne’e, nia tenke aproveita fali Amu Papa nia naran, Kardial ka Amo Bispu sira nia naran ho halo saruntu. Bainhira hotu tiha mak dehan em nome do Dezenvolvimentu, maibé no inisiu uza ema seluk nia naran ida ne’e manipulasaun.

Sekretariu Estadu Asuntu Toponomia no Organizasaun Urbana hatudu realmente nia estupides iha públiku nia oin. Povu balun gava nia tanba sira la hatene prosesu, maibé ita ne’ebé involve no halo akompañamentu povu ida ne’e nian. Ita hatene katak aktu ne’ebé halo ne’e, aktu brutál, dezumanu no manipulativu.

“Ha’u foin ko’alia ho Amu kardiál, hato’o realidade ne’ebé akontese. Kardiál rasik mós la konkorda ho aktu ida ne’e. Ha’u, Gabriel Suban Koten SVD. nu’udar Vigario Paroquial Hera no membro JPIC SVD Timor Leste no Vivat Internasional ne’ebé nia baze iha Zinebra no Nova Yorke. Tanba ne’e ami la taka matan ba injustisa ne’ebé governu halo hasoru povu ka se se de’it halo hasoru povu ne’ebé kontra justisa kontra paz,” afirma Nia

Ho realidade ne’ebé akontese iha ai-tarak laran no mós iha fatin sira seluk, igraja la konkorda. Husu ba governu atu labele halo ida ne’e ba povu sira seluk tan. Povu kopera, espeita no konsidera katak ida ne’e rai estadu nian maibé atu hasai sira tenke tuir prosesu ne’ebé dignu, la’ós ho arogansia ne’ebé hatudu inkalasidade no inseguransa governu nian.

Iha justisa nia oin iha dala atu ita bele buka justisa no dalan ida mak prosesa liuhosi Ministeriu Públiku bainhira komunidade afetadu hakarak halo keixa ingreja apoiu.

“Bainhira komunidade afetada ida ne’e dehan hakarak hato’o ami nia lian ba to’o iha Amu Papa, entaun, hamutuk ho povu vitima sira ne’e bele elabora hanoin ruma ba Amu Papa, la’ós atu dehan Amu Papa atu labele mai, maibé ita hato’o ita nia realidade, manipulasaun Amu Papa nia naran ne’e, ita husu Amu Papa atu hanoin fila fali nia vizita mai Timor-Leste,” nia subliña

Igreja la impoen maibé propoen, atu bele haree fila fali ho realidade hanesan ne’e tanba de’it i Amu Papa  nia vizita, governu halo opresaun injustisa hasoru, iha karta sujestaun ne’e sei enexu mós ho karta ofisiál, video no foto sira atu hatudu karak ne’e realidade manipulasaun.

Ekipa MD

Editór : Veraka

banner 325x300