Rede Ba Rai: La Nesesariu F-FDTL Halo Intervensaun Iha Despezu Administrativu

banner 120x600

(Dili) Mudansa- Nu’udar organizasaun Rede ida ne’ebe halo advokasia, peskiza no monitoriza asuntu rai iha Timor-Leste, Rede ba rai ho nia membru sira ohin loron hamutuk iha fatin ida ne’e atu aproveita momentum ida loron Mundial Rai atu hato’o prespetiva no pozisaun relasiona ho situasaun ne’ebe akontese iha ita nia nasaun kona ba injustica ho desigualidade ba direitu ba rai ne’ebe mak dadauk ne’e fo impaktu bo’ot ba ema hotu nia moris.

Hare’e ba kontekstu Timor-Leste, dadauk ne’e mosu injustisa no desigualidade ba direitu ba rai. komunidade barak mak ameasadu atu lakon sira nia rai tamba deit la iha politika ida integradu atu asegura komunidade sira nia direitu ba rai. Sistema rejistrasaun rai iha Timor Leste ne’ebe halo diskriminasaun ba Feto no ema ho difisiensia sira, Governu liu liu Minsiteriu justisa la halo sosializasun ba Lei ba rai no Komunidade barak mak la komprende sira nia direitu ba rai no estadu rasik la iha planu manajementu, monitorizasaun no kontrolu diak ba estadu nia propriedade sira.

Nu’udar kapital nasaun, Dili sai sentru konsentrasaun ba atividade hotu-hotu obriga ema barak husik sira nia hela fatin atu mai iha dili hodi buka moris no sobrevive. Wainhira estadu la iha kontrolu diak mak ema barak sei okupa rai arbiru hodi hela no buka moris. kondisaun ne’ebe mak dadauk ne’e akontese ho despezu ne’ebe governu liu husi Secretariu Estadu Asuntu Toponomia no Organizasaun Urbana (SEATOU) halo ba komunidade sira iha Bidau no Ai-tarak laran, Despezu ne’ebe mak halo ba komunidade sira sem prepara kondisaun antes, fo risku tebes ba komunidae sira liu-liu inan feton no labarik sira ne’ebe la iha fatin alternativa ba sira atu hela sa tan agora dadauk tempu udan.

Despezu ne’ebe mak dadauk ne’e akontese tuir Rede ba rai, Estadu halo violasaun bo’ot ba direitus umanus tamba estadu Timor nu’udar nasaun ratifikador ba konvensaun Direitus Umanu no mos iha tempu hanesan ita sai nasaun violador ba konvensaun sira ne’e. Tuir Artigu 76 iha Lei  nu 13/2017 lei Definisaun Titularidades ba bein imovel mos esplika kona ba despezu, iha No 2 temi katak, despezu tenke halo ho kondisaun ne’ebe garante dignidade umana, direitu no seguransa husi ema sira ne’ebe afeitadu tamba despezu, nune’e mos respeitu ba prinsipiu proporsionalidade, adekuasaun no la ho diskriminasaun.

Ho situasaun ne’ebe mak dadauk ne’e akontese, Rede ba rai ho nia membru tomak hakarak hato’o ami nia ezijensia ba governu atual hanesan tuir mai

 • Governu tenke iha planu no politika ba rai ne’ebe integradu atu bele asegura komunidade sira nia direitu ba rai
  1. Garante Sistema rejistrasaun rai ida ne’ebe kualidade no la iha diskriminasaun ba Feto ema ho difisiensia
  2. Halo Atribuisaun titulu ba rai
  3. Resolve kazu disputa sira bazea ba dadus ne’ebe SNC rejista ona
  4. Kriasaun lei komplementares sira tenke aselera no garante nia akuntabilidade
  5. Komisaun da Terras tenke halao nia kna’ar tuir lei 13/2017
 • Ministeriu Justica liu husi Diresaun Nasional Terras e propriedades tenke halo Manajemementu, monitoriza no kontrolu ba propriedade no rai estadu sira
 • Husu ba SEATOU atu respeita no halo tuir konvensaun internasional direitus umanus sira ne’ebe mak nasaun Timor-Leste ratifika ona liu liu prosedimentu sira ne’ebe mak governu tenke halo antes, durante no depois de despezu/eviksaun.
 • Husu ba PDHJ nu’udar instituisaun ida ne’ebe atu tau matan ba asuntu sidadaun sira nia direitus umanus tenke responde situasaun sira ne’e ho urjensia hodi Asegura ema afeitadu sira liu liu inan feton sira, inan isin rua no labarik sira
 • Husu ba governu atu halo sentru akolhamentu ka fatin temporaira urjente atu akumula afeitadu sira tamba agora dadauk iha tempo udan
 • Husu Parlamentu Nasional nu’udar reprezentante povu atu husu ba SEATOU atu eskalrese ho klaru planu ne’ebe sai kauza ba despezu sira iha Dili
 • Husu ba Ministeriu Justica tenke pronunsia despezu ne’ebe mak dadauk ne’e akontese tuir dalan legal ka lae
 • Husu ba Instiuisaun FFDTL hatu’ur knar tuir Lei haruka no la nesesariu atu halo intervensaun iha despezu sira ne’e
 • Husu ba PNTL atu halo intervensaun tuir nesesidade ne’ebe mak mosu iha terenu
 • Governu Aselera no implementa politika desentralizasaun ba munisipiu atu nune’e konsentrasaun ba atividade ekonomika labele deit iha Dili maibe iha munisipiu hotu

Ida ne’e mak ezijensia husi Rede ba rai no nia membru sira, ba ita bo’ot sira nia atensaun ami hato’o obrigado wain

Press Relaese Rede ba rai ba Loron Mundial Rai

banner 325x300