CNC Elementu Importante, Laiha Ema/Grupu Ida “Harahun” Liberdade Iha TL

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Centro Nasional Chega elementu importante hatudu rezisténsia ba jerasaun foun, Ko’alia kona-ba liberdade iha rai ida ne’e sosa ho ema na’in 300.000 mate no ema barak hetan torturasaun mak halo Timor-Leste hetan liberdade tan ne’e la iha ema ou grupu ida atu harahun liberdade.

Lia hirak ne’e hato’o husi Segundu Vise Primeiru Ministru no Ministru Koordenador Asuntu Dezenvolvimentu Rural Mariano Asanami Sabino iha  selebrasaun Aniversariu Centro Nasional Chega (CNC) nia ezisténsia ba Dala neen (VI) iha Balide Dili, 17/07/2023.

“Laiha razaun ba ema ida atu estraga liberdade ne’e, iha fatin barak ha’u sempre fó mensajen ba Arte rituais, arte marsiais sira  no  ba Joven kontinuador sira atu garante liberdade ba ema ida-idak nia, tan ema nia liberdade ne’e sosa ho isin mate,”Tenik nia

Nia dehan, bainhira ema ida estraga ema seluk nia liberdade la halo ema livre tanba de’it ninia Arte marsiais ka Arte rituais ou tanba de’it Partidu polítiku ne’ebé diferente mak halo traisaun ba Erois sira, tanba ne’e sei la kontinua Legais no valores ne’ebé iha.

“Iha aspetu ida ne’e importante ba Governu mak tenke tama iha kurríkulu nune’e Jerasaun foun sira esforsu nafatin tenke hatene Istoria tanba asuwa’in lubuk ida sosa liberdade, ohin ita goza hodi bele tuir Edukasaun ne’ebé mak di’ak liu,” nia salienta.

Tuir nia katak, Sentru Nasional Chega  importante tebes ba Governu no Estadu  Timor-Leste atu fó liberdade ba jerasaun foun sira hodi aprende Istoria Timor-Leste nian.

Assanami haktuir, Centro Nasional Chega sai hanesan elementu importante ba harii Nasaun ida no mós hatudu rezisténsia ba jerasaun foun tanba CNC Promove no Implementa rekomendasaun relatóriu Chega no relatóriu Per Memoriam Ad Spem.

Tanba ne’e asegura prinsípiu legais valores ne’ebé Erois sira mate, tenke servisu hamutuk atu nune’e Lia loos hatuur nafatin iha nia fatin nu’udar Timor-Leste nia istória.

“Entaun Chega elementu importante ida iha Kontrusaun Nasaun ne’ebé mak hatudu ita-nia Resistensia ba jerasaun foun sira, ita mehi, no hanoin durante tempu naruk, razaun defende ezisténsia Chega atu kontinua iha konstrusaun Nasaun, tanba diferente ho nasaun sira seluk,” Dehan Vise Primeiru Ministru Mariano Assanami.

Enkuantu Estuda no aprende ne’e la’ós de’it Materia ne’ebé hetan iha eskola maibé sofrimentu sakrifísiu moris ne’ebé Problema barak inan-aman iha no moris iha difikuldade oioin ne’e parte Ida atu forma Governu.

Estajiadu  : Zemidonio Martins

Editór         : Orlando Magno

banner 325x300