Kompleta Mandatu Tinan Ida, PAM Dili Konsege Realiza Ona Programa Balu

banner 120x600

(Dili), Mudansa – Prezidente Autoridade Munisipiu (PAM) Dili, Guilhermina Filomena Saldanha Ribeiro ohin 20/09/2022 kompleta tinan ida lidera munisipiu Dili, no iha nia mandatu konsege realiza programa balu neebe nia rasik promesa bainhira simu tomada de pose nu’udar PAM Dili iha tinan kotuk 2021/09/20.

“Husi planu prioridade nebee iha balu ita realiza dadauk ona hanesan planu mestre da sidade Dili, reorganizasaun merkadu manleuana no jestaun rekolla lixu inklui servisu sira seluk maibe Planu balu seidauk bele realiza tamba Liñas Mministeriais sira seidauk delega kompetensias tuir dekretu Lei nú 13/2016,” dehan PAM Dili Filomena ba Media Mudansa iha nia knaar fatin Matadoru Dili, Teresa, 20/09/2022.

PAM Dili Guilhermina informa, durante nia mandate, difikuldade neebe nia hasoru maka Liñas Ministeriais seidauk iha vontade diak atu delega kompetensias ba munisipiu sira. No delegadau kompetensia sira nee tenke liu husi akordu inter-organiku entre Liñas Ministeriais ho Ministeriu Aadministrasaun Estatal.

“Difikuldade neebe ita hasoru liuliu iha area jestaun merkadu, desorganizasaun merkadu taibessi, espasu laiha ka menus atu simu vendedores iha merkadu liu-liu sira faan modo, Presiza organiza orariu merkadu (laos faan 24 oras) tanba iha Manleuana faan husi tuku 4 madrugada too tuku 10 kalan tanba merkadu laos fatin atu toba/hela fatin 24hrs,” Guilhemina esplika.

Nia informa, Desafiu kona-ba lixu Tuir Dekretu lei nú. 33, Oras so’e lixu husi tuku 4 madrugada to’o tuku 7 dader, maibe nee la akontese, tanba komunidade soe lixu durante 24hrs. Pior liu la soe lixu iha fatin nebee determina ona.

“ba problema hirak ne’e ita iha maneira ida kuandu iha Autoridade Munisipiu Dili nia kompetensia maka tenke buka dalan no mobiliza instituisaun relevante hodi resolvemaibe karik laos kompetensia Autoridade Munisipiu Dili nian entaun ita tenke kordena malu ho instituisaun relevante buka solusaun,” nia relata.

Nia afirma, Hare ba desorganizasaun sidade dili maka hamutuk ho Ministerio Plano no Ordenamento hetan tulun prepara Planu Mestre ba Cidade Dili ka Plano Ordenamento Munisipal POM nebee tuir planu sei ramata iha fulan Outubro 2022.

Guilhermina deklara, Durante iha nia mandate loke mos konkursu publiku tanba iha Avaliasaun ba desempenhu servisu hotu Autoridade Munisipiu Dili nian Identifika lakunas iha estrutura nebee mamuk hodi preenxe vagas ba kargu diresaun xefia tuir organika.

“Ita Halao mos rekrutamentu ba ema nain 10 nudar teknikus ba apoiu Jestaun PMU ba RSU no teknikus nain 18 – 9 iha area jestaun finansas publikas no 9 iha area construsaun sivil,” PAM dili argumenta.

Nia esplika, servisu neebe nia halo ona iha nia mandatu durante tinan ida nia laran, Reorganiza vendedores iha merkadu Manleuana neebe faan no okupa fatin estasionamentu ba fatin apropriadu, Harii fasilidades foun ba fatin faan roupa obralan iha merkadu manleuana nebee ahi haan

PAM nee tenik, iha ninia mandatu halo mos Apoiu ba familias nebee afetadus husi desastre naturais 4 Abril nebee hela iha lona okos – balun ba fatin kost nebee governu identifika no mos hamutuk ho Servisus Protesaun Sivil halo reiintegrasaun ba familia balun ba sira nia fatin moris no munisipiu.

Identifika no prosesa pagamentu ba indeminizasaun no kompensasaun ba familias afetadus 13 ba projetu semiteriu publiku metinaro.

“ita mos Halo manutensaun ba Sede Suco Akadiruhun no Suco Ailok, manutensaun ba salaun reuniaun AMD, manutensaun ba moru no sala enkontru Edukasaun Munispal Dili, harii novo edifisiu ba Rejistu no Notariado Munisipal,” nia akresenta

Guilhermina dehan, sira Kontinua asegura implementasaun akordu tinan 2023 konaba Dili- Darwin Sister City ho atividades simu Governador Norte Territorio/Darwin nebee sei halao iha loron 7-8 fulan Setembru 2022.

Hamutuk ho POM no MF partisipa iha konsulta ho komunidade afetadu ba projetu Habitação Acessivel iha Aldeia Hali Dolar Suco Hera. 15. Halo konsulta no levantamentu dadus ba komunidade afetadu ba projetu CAMF iha aldeia Mota Kiik Hera.

Iha nia mandate au mos programa Festeja tinan 252 loron Cidade Dili / Dili Day iha Outubro 2021 Halao atividades desportivas komunitarias ho apoiu orsamentu husi SEJD hodi halao atividades feira no jogos komunitarias iha festeja loron funsaun publika no mos loron konsulta popular 30 Agosto 2022.

Kontinua kontrola vendedores ambulantes, vendedores ikan, vendedores nú laloir, vendedores motor no kareta nebee okupa estrada publiku no trotoar/passeio Presiza asegura labarik sira labele faan sasan iha dalan no Iluminasaun iha fatin publiku hanesan jardim sira ni estrada publiku hodi minimiza violensia

Nia afirma, PAM Dili iha Planu ba futuru atu  Servisu hamutuk ho MPO aselera Plano Urbanu/mestre/ Planu ordenamentu Municipal Dili no Koopera ho kompanhia nebee manan jestaun lixu/RSU iha rekolla no tratamentu lixu inklui Asegura no hadia jestaun ba merkadu liuliu vendedores ambulantes no sira nebee faan sasan la tuir regras.

“Propoin ba PF GTIM MAE atu hamutuk ho Liñas Ministeriais sira hodi identifika area nebee atu delega ba munisipius sira, tanba Liñas Ministeriais asina akordu ona inter organiku atu transfere mos rekursus – umanu no finanseiru nunee labele prejudika substentabilidade iha futuru entaun Sira nebee delega ona fo kompletu laos parsial ka dada fali,” katak, nia.

Husi difikuldade hirak nee hotu PAM Dili Guilhemina hatoo mos ninia Sujestaun hodi husu ba sidadaun nasional no estranjeiru sira hotu, nebee hela iha area juridiku AMDili atu respeita no kumpri regras nebee vigora.

“Husu ba populasaun neebe hela iha dili laran Bainhira soe foer tenke tuir oras, hau husu mos vendedores atu labele faan sasan iha fatin nebee proibidu – dalan ninin, no paseio leten, labele harii uma iha fatin risku ba desastres ka iha drainagem/valeta&kolan nia leten,”

Nia rekomenda, sidadaun hotu hotu neebe utiliza transporte iha dili laran labele para kareta/motor arbiru hodi minimiza trafego ka taka asesu ba situasaun emergensia ba ambulansia ka bombeirus

“labele harii infraestruturas iha rai estadu inklui estraga infraestruturas iha fatin publiku/jardim husi ita boot sira atu mai ita hamutuk organiza, hamos sidade Dili no asegura paz ba ita hotu atu ita iha responsabilidade moral hadia no hafurak Dili nudar ita nia uma no sidade kapital ba nasaun TL,” nia hakotu.

Jornalista :Ekipa MD

Editor Orlando Magno

banner 325x300