Ekipamentus Bee “La Iha Kualidade”, Xefe Suku Zulo, Organiza Komunidade Hadi’a Mangeira Iha Polo.

banner 120x600

(Covalima), Mudansa– Autoridade lokal suku Zulo postu administrative Zumalai Munisipiu Kovalima João Lopes de Carvalho organiza kominidade sira iha Zulo kanua ba hadi’a bee iha Polo tanba durante fulan tolu nia laran komunidade Zulo kanua la asesu bee mós husi torneira ne’ebé iha tiha ona.

Xefe Suku Zulo João Lopes de Carvalho informa, sira halo atividade durante loron tolu semana ne’e nia laran sira halo konaba bee ne’e be uluk governu halo kontratu ho kompaña ida hodi ka’er projetu kontrusaun bee husi polo to’o iha suku zulo enjeralmente kompaña refere realiza ho 100% maibe ekipamentus bee la iha kualidade.

Xefe Suku João afirma, Ekipamentu bee ni’an la dun iha kualidade tanba ne’e difikulta bee mós paradu ba komunidade suku Fatuletu no Suku Zulo la konsumu bee ne’ebe kopaña konstrui tiha ona iha tinan hirak liu ba.

“Ha’u rasik iha inisiativu atu komunidade sira asesu fali bee mós, tanba ne’e ha’u halibur komunidade ho joventude  iha Zulo kanua hodi ba hadi’a bee ne’ebé kompaña lokal ka’er la ho kualidade,” dehan Xefe Suku Zulo João Carvalho ba Jornalista mudansa.info via telefone, (segunda, 20/06/2022)

Rezultadu husi prosessu atividade ohin loron nian sira liga fali mangera ne’ebé kotu entaun iha oras balu nia laran komunidade parte rua ne’e  bele asesu netik bee moos maibé seidauk bele dehan di’ak loos ona tanba sei iha buat barak mak sei falla hela.

Tanba ne’e nia husu ba prezidente Bee Timor-Leste atu haree direitamente ba kanalizasaun ne’ebé kompaña Delta Nova Junior kontrui tiha ona, tanba Bee ida ne’e governu no kompaña la haree entaun komunidade husi suku Fatuletu ho Zulo kanua susar tebes atu asesu bee mos.

“Husu ba governu liu-liu ba ministeriu kobatente no mós koordenadór BTL munisipiu Kovalima atu haree direitamente ba kanalizasaun ne’ebé kompaña Delta Nova Junior halo tiha ona, atu rezolve fali tanba governu estraga osan ho montente boot maibé komunidade nafatin konsumu bee mos la ho di’ak,” Xefe Suku ne’e relata.

Nia esplika, Bee forsa makas maibé ekipamentu ne’ebé kompaña uza ba kanaliza bee ne’e maka la iha kualidade tan ne’e  maka komunidade sira falla beibeik atu hetan bee mos.

Autoridade lókal suku Zulo João deklara, Realidade kompaña husik hela todan ba komunidade sira tanba ne’e , Husu ba ministeriu Obras Publik no Prezidente BTL.ep atu halo kooperasaun ne’ebé di’ak núne’e, antes tama bai-loro prosesu tomak bele susesu atu komunidade sira la bele halerik bee iha tempu bai-loro.

Iha sorin seluk komunidade Zulo Kanua Antonio dos Santos hatete, Depois de kompanha entrega ba estadu, kanalizasaun bee Ne’ebe la suficiente bainhira komunidade Sira la hadi’a lina bee Nia, entaun meius atu hetan fali bee mós komunidade tenke esforsu aan ba hadi’a bee refere.

“Torneira lá funciona durante Fulan 3, komunidade suku 2 konsumo bee possu tanba Ami husi Suco Zulo ho Fatu – Leto la Hetan fornese bee mós Tamba linha kanalizasaun bee la seguru entaun comunidade sempre Serbisu konjunto, maibe nafatin lá assesu Tamba kbi’it atu halo renovasaun la suficiente mai ami,” Antonio akresenta.

Antonio sujere, Suco Zulo hakarak hato’o ba ministério obras Públik Liu Liu ba BTL.EP nasionál no município se bele halo renovasaun ba kanalizasaun bee ni’an ne’ebé agora falladu hela.

Hatan ba prokupasaun ne’e koordenadór BTL munisipiu Kovalima Castro Dodi Ramos argumenta, nia ho ekipa tekniku husi BTL nasionál no mós xefe suku Zulo halo ona identifikasaun ba kanalizasaun bee husi Polo ba Zulo konsege identifika pipa/mangera balu kuak.

“Bee iha ne’eba di’ak hela maibé ami haree mangera liu-liu lona ne’ebé iha tanke laran kompaña fo garansia tinan sanolu maibé agora nakles ona husi leten to’o karaik maibé ami sei buka meius atu resolve ida ne’e  maske terpal ne’e  ninia folin ribuan ba leten,” koordenador Castro deklara.

Núne’e mós nia dehan, sexte semana ne’e  Koordenador BTL munisipiu Kovalima sei kontinua tun direita ba haree no resolve komunidade sira nia preokupasaun konaba bee moos iha Suku Zulo no moss uku sira seluk.

Jornalista : Orlando Magno

Editor          : Azelio da Cruz

banner 325x300