Bolsu Estudu Chevening hosi Reinu Unidu ba Timoroan Hahu loke

banner 120x600

(Dili) Mudansa- Aplikasaun ba eskema bolsu estudu prestijiu hosi Reinu Unidu, Chevening, hahu loke hosi 12 Setembru to’o ba 7 Novembru 2023. Bolsu Estudu Chevening fo ba individuais hosi orijen saida deit mak bele demonstra katak sira iha komitmentu no abilidade mak presija hodi sai lider iha futuru, no bele hatudu oinsa mestradu ida mak gradua hosi Reinu Unidu bele ajuda kria mudansa positive iha sira nia nasaun.

Bolsu estudu ne’e oferese apoio finansial total ba estudantes ne’ebe atu estuda iha nivel mestradu nian iha universidade 150 iha Reinu Unidu no mos bele asesu ba opurtunidade exklusivu akademiku oioin, opurtunidade profesional no mos esperiensia kultural. Aplikasaun bele hatama tuir dalan priense formulariu online iha chevening.org/apply.

2023 marka tinan 40 aniversariu Bolsu Estudu Chevening nian. Hahu hosi kedas kriasaun programa ne’e iha 1983, iha profesionais nain 55,000 mak hetan tiha ona opurtunidade atu lori sira nia kareira ba nivel seluk liu hosi Chevening, bolsu estudu ida ne’ebe agora dadaun iha alumni ema nain 20 mak sai ona nudar chefe estadu ka chefe governo. Aproximadamente iha premiadu nain 1,500 mak globalmente sei hetan bolsu ne’e iha tinan akademiku 2024/2025, ne’e hatudu komitmentu Reinu Unidu nian ba dezenvolvimentu lideres futuru nian, hodi selebra Chevening nia aniversariu dala 40.

Ambassador Britanika, Dominic Jerney, hatete:

“Ba tinan 40, Chevening kria tiha ona mudansa positivu iha mundu. Programa Chevening iha Timor-Leste hetan susesu hodi identifika futuru lideransa no ema mak bele halo influensia iha nasaun laran no bele hetan pozisaun senior no pozisaun influensidu, liliu ba iha governo nia laran. La iha opurtunidade seluk ida mak fo ba estudante ho tipu hanesan ne’e. Ita bot nia tinan, rasa, jeneru, relijiaun no mos orijen kultural la importante. Ami hakarak haree katak imi iha enerjia, kuriosidade, kompaisaun, vizaun klaru ba imi nia futuru no abilidade hodi atinji objetivus. Se ida ne’e ita bot hakarak, entaun ita bot serve atu tama iha ami nia komunidade mak iha alumni nain 55,000 iha mundu tomak.

Ami nia rede alumni dinamiku tebes no nakonu ho ema mak iha influensia, no sira mos iha experiensia mak ita bot mos sei hetan. Sira bele oferese enkorajamentu, mentoria, fo konseilu, no fo kontaktu. Bainhira imi fila mai imi nia rai hafoin kompleta imi nia estudu, imi sei sente katak imi iha kbi’it atu halo diferensa iha Timor-Leste. Iha buat barak mak imi sei hetan bainhira hatama aplikasaun ne’ebe diak, entaun bainhira imi priense kriteria sira mak bele sai nudar Estudantes Chevening nian, hau enkoraja imi atu hatama imi nia aplikasaun antes 7 Novembru.”

Xefe Bolsu Estudu iha Sekretaria Relasaun Externa, Commonwealth no Dezenvolvimentu (FCDO), Emma Hennessey, hatete:

“Estudiozu Chevening, Bolsista, no Eis-Estudantes ka alumni uza sira nia abilidade no koinesementu mak sira hetan bainhira estuda iha Reinu Unidu atu halo mudansa, promove moris diak, kria espasu moris seguru  ba ema hotu iha mundu atu moris, serbisu no krese.

Chevening reprezenta Reinu Unidu ho diak liu iha mundu no mos ami nia estudiozu sira sai nudar parte rede global Chevening nian mak iha eis-estudantes liu nain 55,000. Hau sempre inspiradu ho paisaun no komitmentu hosi sira ne’ebe involve iha komunidade Chevening nian no hau hakarak hetan lalais aplikasaun sira hosi jerasaun tuir mai.”

Iha eis-estudantes Chevening nain 50 mak iha Timor-Leste no sira iha abilidade professional ba area oioin, inklui atu ajuda fo solusaun ba mudansa klimatiku, sai kampiaun ba egualidade jeneru, serbisu iha industria media, governo, bisnis, serbisu iha area legal nian no mos sel-seluk tan. Notabelmente alumni Chevening iha Timor-Leste ne’e inklui Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun, Bendito dos Santos Freitas no Premeiru Sekretariu ba Misaun Permanente Timor-Leste nian iha Eskritoriu Nasoens Unidas no organizasaun internasional sira seluk, Didina Maria Assunção Coelho Da Silva.

 Press Release 

banner 325x300