Mateus Hamaluk Sigaru-Pulsa Iha Dalan Ninin, Konsege Harii Uma no sosa motor ida

banner 120x600

(Dili), Mudansa – Negosiante Mateus Afónso Soares fa’an sigaru ho pulsa iha Kolmera tanba hetan motivasaun negosiu husi ninia maun rasik to’o ikus rezuldatu hatudu, Mateus halo ona uma ida iha Tasi tolu hodi satan aan husi loro-manas no helik aan iha udan ben nia turuk no konsege mós sosa motor ida, fasilita nia aktividade negosiu.

Negosiante Mateus infórma, Bainhira vontade ne’e mósu nia deside tenke halo negosiu fa’an sigaru no pulsa no kontinua hala’o estudu iha Universidade da Paz atu hakama’an família nia esfórsu selu ninia eskola.

Produtu hirak ne’ebe mak Mateus faan durante ne’e iha dalan ninin. Foto Orlando Magno

“Rezultadu husi ha’u nia negosiu ki’ik ne’e dala ruma ha’u  la konsege rai tanba uza ba nesesidade uma laran, selu ha’u nia eskola no mós selu ba alin sira nia eskola maibé rezultadu seluk maka ha’u sosa motorizada ida no halo ona uma iha Tasi tolu, tanba hakarak inan-aman kontente ho ha’u nia esfórsu,”dehan negosiante Mateus ba Jornalista Mudansa iha Kolmera Dili, Tersa (21/06/2022).

Mateus afirma, iha inisiu Mateus fa’an tabaku ho pulsa iha dala ninin sente mo’e no ta’uk  ema hada’u sasan husi nia liman maibé nia kontinua fa’an tanba hetan ona motivasaun husi nia maun, entaun husi Mateus nia negosiu  loron ida bele hetan dolar 7 ba leten maibé dala balu hetan de’it dolar 5 mai kara’ik

Negosiante Mateus relata, Primeiru nia seida’uk hatene lala’ok konaba negosiu maibé nia maun nafatin hatudu dalan bisnis, to’o ikus nia sente iha ona atenbrani atu hamrik mesak hodi buka osan liu husi faan sigaru no pulsa tanba la iha ema ida atu hetan osan bainhira tur no toba de’it.

“Ha’u nia bisnis primeiru hahu iha tinan 2016, iha momentu ne’eba ha’u fa’an maun nia pulsa ho sigaru, bainhira ema sosa hotu entaun kada loron maun sempre fó dolar 6 mai ha’u, entaun ha’u rai hamutuk hodi hamrik mesak halo bisnis rezultadu maka hanesan ohin hau dehan tiha ona,” nia deklara.

Mateus sujere, husu ba maluk joven sira, prinsípiu primeiru maka la bele mo’e atu hamrik hodi fa’an iha fatin ne’ebé de’it hanesan moto negosiante nia dehan nune’e ema maka buka osan la’os osan maka buka ema.

“Labele hakfódak ho dezafiu ne’ebé ita hasoru tanba husi dezafiu maka ita sei hatene buat barak no aprende di’ak liu tan iha parte negosiu nian, la bele garantia governu mak fó servisu mai ita maibé halo ba buat ne’ebé ita bele hodi sustenta ita nia moris no nesesidade uma laran,” nia hakotu.

 

Jornalista : Orlando Magno

Editór       : Felisberto F. da Costa

banner 325x300