Lansamentu Voo Domestiku Regular iha Timor-Leste

banner 120x600

 

MAF Timor-Leste sei konekta komunidade sira iha area remotas bainhira lansa servisu voo domestika aero regular foun iha fulan oin.

Orariu voo regular ida ne’e sei transporta pasajeiru sira no tula mos sasan iha sidade hitu no kapital Dili – hodi fo tulun ba Timor-Oan sira atu bele hetan asesu diak liu ba iha setor saude, edukasaun, komersiu no mos bele vizita familia sira.

Diretor MAF nian iha Timor-Leste Señor Nick Hitchins dehan MAF laos kompañia komersial aero nian, maibe organizasaun ida ne’e fiar katak importansia oferese oportunidade ekonomika ba komunidade sira ne’ebe normalmente difikulta tebes atu asesu ba transporte aero nian.

“Anteriormente, maneira ida ne’ebe atu halo viajen ho MAF mak aluga aviaun,” tenik Sr. Hitchins. “Agora bele halo viajen ho presu kada kadeira – kustu ida ne’e subsidiu husi apoiante MAF nian.”

Servisu voo regular ida ne’e ajuda halo viajen haleu Timor-Leste sem halo viajen tempu naruk ho transporte terestre. Importansia husi voo regular ida ne’e mos fo apoiu mos ba parte saude hodi transporta medikamentu ba komunidade sira, transporta aifuan no modo tahan ne’ebe lori husi tos ho kondisaun fresku.

MAF ajuda ona mellora ekonomia Timor-Leste nian liu husi halo operasaun voo regular entre Dili ba Illa Atauro. Servisu ida ne’e lori retornu liu husi emprezariu sira ne’ebe sai nudar vizitor hodi gasta sira nia osan ba alojamentu, restaurante, transporte lokal no luku iha tasi Atauru.

Orariu ba voo domestika regular nian sei oferese ligasaun ho komunidade sira:

Segunda-Feira      Voo regular Atauro semo Dili ba Atauro

Voo regular Maliana semo Dili ba Maliana

Tersa-Feira           Voo regular Kosta Sul Tasi-Mane semo Dili, Baucau, Vikeke, Same no Suai

Voo regular Ponta Leste semo Dili, Baucau no Lospalos

Kuarta-Feira         Voo regular Atauro semo Dili ba Atauro

Kinta-Feira           Voo regular Kosta Sul Tasi-Mane semo Dili, Baucau, Vikeke, Same no Suai

Voo regular Ponta Leste semo Dili, Baucau no Lospalos

Sesta-Feira          Voo regular Atauro semo Dili ba Atauro

Voo regular Maliana semo Dili ba Maliana

Sabadu                 Voo regular Atauro semo Dili ba Atauro

Voo regular ida ne’e sei hahu iha loron 20 fulan Marsu, relasiona aprovasaun husi governu, maibe billete sei fan iha loron 1 fulan Marsu. Agensia lokal Mosan ne’ebe lokaliza iha kada sidade sei fan billete, no ita boot sira mos bele sosa direitamente husi MAF liu husi Whatsapp.

Atu hetan informasaun klaru bele kontaktu ba Señor Nick Hitchins iha MAF Timor-Leste, via telemovel +670 7515 1515 ou email: maf.timorleste@mafint.org

MAF International (ACN 004 260 860) a registered charity, limited by guarantee

A subsidiary of Mission Aviation Fellowship International, registered in England and Wales as company 3144199

banner 325x300