Domingu Ikus Fulan Janeiru, Joven Barak Sei Nadodon Ba Korea

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Governu liu husi Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE) haruka tan traballadór(a) Timor-oan na’in 63 kompostu husi mane na’in 62  Feto ida, tuir planu sei arranka ba Korea Sul iha domingu 29 fulan Janeiru 2023 hodi hala’o servisu iha Area Peskas no pabrika.

Diretór Jerál Exterior  Filmino Soares hateten,  traballadór sira labele haluhan fonte ba nasaun Timor nia pasadu no futuru signifika tenke halo buat di’ak iha ema nia rain.

“Imi bele ba Korea tanba esforsu no sakrifísiu ne’ebé imi-nia maun sira halo ona iha pasadu, imi-nia komportamentu no servisu di’ak sei oferese imajen di’ak ba ema Korea no iha futuru alin barak sei ba Korea bainhira imi-nia komportamentu servisu di’ak iha ne’ebá,” dehan Filmino liu husi dikursu iha Serimonia despedida traballadór sira  iha salaun Timor Lodge Komoro, Dili Sesta 27/01/2023.

Nia hatutan, traballadór sira ne’e sei reprezenta Timor-Leste iha Korea nune’e labele haluhan katak povu Korea sei koñese no define Timor-Leste liu husi hahalok di’ak sira ne’ebé timoroan iha.

Filomino haktuir, ba traballadór sira karik la hatene lei laboral ruma iha ne’ebá (Korea) favór konsulta patraun Ka ema ne’ebé hatene se lae tan de’it problema ki’ik ida lakohi rezolve halo sai problema boot tanba ne’e husu ba traballadór sira karik hakarak muda fatin tenke husu lisensa ba patraun no tenke rai hela prova.

Iha fatin hanesan, Diretor Jeral Interinu SEFOPE Mateus Wilfredos Do Santos Talo argumenta, traballadór tenke kuidadu saúde fasilidade médiku iha Korea ne’e di’ak tanba ne’e sente moras ba vizita ospitál tanba traballadór sira selu ona asuransi ne’ebé labele hanoin ba kustu ka osan.

Nia haktuir, Servisu iha Korea sei sai biban di’ak ba Timor-oan atu hetan esperiénsia no osan maibé la’ós fasil traballadór sei servisu iha loron manas ne’e la’ós buat fasil maski todan maibé hatudu hahalok di’ak oin hamnasa tanba buat di’ak sei mosu.

“Hanesan embaixadór hakarak hato’o dezeju ba imi hotu hetan esperiénsia no osan barak iha Korea ho oin midar no saudavel ida ne’e mak ita hakarak tanba Governu Korea súl liu husi ninia embaixadór Timor kompromete sei apoiu no kuidadu nafatin traballadór sira durante serbisu iha Korea ne’ebá,” nia afirma.

Estajiadu MD : Zemidonio Martins

Editór              : Orlando Magno

banner 325x300