Faan “Nasi Bungkus” Nelia  Selu Rasik Nia Kursu

banner 120x600

(Díli) Mudansa-Nelia fa’an nasi bungkus kada fulan hetan salariu $90 hodi sustenta rasik nia kursu no atende nia nesesidade baziku.

Negosiante, Nelia Bernadete Pinto, ho idade 21, hateten, fa’an nasi bungkus ne’e hanesan  fa’an tutan ema nia etu hodi bele suporta nia kursu iha area administrasaun, iha Sede Partidu Demokratiku (PD).

“Ha’u halo negosiu fa’an etu nasi bungkus tanba difikuldade ba osan  ne’e mak hili dalan fa’an etu hodi nune’e bele kontinua kursu administrasaun, ha’u hakarak fa’an etu nune’e hetan osan hodi selu ha’u nia kursu,”dehan Nelia ba jornalista Média Mudansa  iha Santa Cruz,tersa 28/05/2024

Nia informa tan katak, nia iha inisiativa rasik hodi fa’an nasi bungkus ne’e, kada loron hetan rendimentu $70 bele to’o $80 hafoin entrega osan ne’e ba etu na’in, nune’e  nia fa’an to’o fulan foin mak simu osan ka “salariou, no nia salariu kada fulan dólar  $90.

“Ha’u foin hahú fa’an iha loron 25 fulan ne’e, maibé hetan redimentu ne’ebé naton hodi sustenta nessidade loron-loron, bainhira  rendimentu la dun sufisiente atu suporta nessidade baziku nian ha’u hili dalan hodi buka serbisu seluk nune’e bele hetan osan,” teik foin sa’e ne’e

Nelia iha esperansa ba future hakarak termina nia kursu administrasaun  ho osan ne’ebé nia hetan husi fa’an etu ne’e rasik.

Iha fatin hanesan, negosiante Galileio Menezes, hala’o kna’ar hanesan negosiante fa’an etu hahú ho rendimentu $100 komesa husi tinan 2018 to’o agora.

“Tanba moris obriga ha’u tenke halo negosiu hodi sustenta ha’u nia família sira,bainhira halo negosiu ha’u hahú ho rendimentu $100 hodi halo negosiu fa’an nasi bungus kada loron ida hetan  $150 ba leten  no depende mós  ba sorte, liu husi rendimentu ne’ebé hetan sufisiente ba ha’u nia nesesidade baziku uma laran nian,” hakotu Galileio

Jornalista        : Ana Ribeiro/Estajiada Teresa da Silva-Nelia Pereira

Editora            : Sandi Belo

banner 325x300