Deskonfia Iha Suku Balun Kandidatura Xefe Suku To’o ona Ema Na’in 20

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Governu deskonfia Munísipiu balu iha suku sira kandidatura ba xefe suku ne’e, balu na’in-20 maka kandidatu, konserteza hakarak ka lakohi eleisaun suku tenke iha segundu volta.

Liafuan ne’e hato’o husi Ministru Minísteriu Administrasaun Estatal (MAE), Tomás do Rasario Cabral ba Jornalista hafoin prienxe programa Meet The Prees ne’ebé realiza husi SEKOMS iha Palásiu Governu, Salaun Reuniaun SEKOMS, Sesta 06/10/2023.

“Iha informasaun balu maibé seidauk formál katak iha Suku balu nia kandidatura Xefe Suku to’o tiha ona na’in-20, ida ne’e ha’u fiar segundu volta sei mai, tanba tuir kritéria katak 50+1, sei ba kedas 20 ne’e ita ko’alia la liu hotu kedas, tenke ba segundu volta,” nia afirma.

Tomas salienta, kalendáriu ne’e nia aktu eleitorál sei remata iha loron 27 fulan Novembru, iha loron ne’e maka lista finál mak tama mai iha Dili, sei aktu ne’e maka la iha duni segundu volta, fó ba tempu ba Governu atu prepara tomada pose ba xefe suku sira.

“Karik iha segundu volta sei realiza fila fali atu fó tempu fali ba iha segundu volta para imprime fali boletín votu ba iha Xefe Suku,” Ministru ne’e hatete.

Governu rekoñese kompozisaun ida ne’e nia reprezentasaun la’o di’ak, maski ema balu husu kritéria ne’e oinsá, Governu la muda lei eleitorál, tanba momentu ne’ebá Nonu Governu konstitusionál tama, atu muda la iha posibilidade.

Tomas esplika, kona-ba rezultadu sira, hanesan eleisaun Prezidénsia ho eleisaun Lejislativa, votasaun iha sentru votasaun mai kedas iha apuramentu Munisipál, kontinua ba iha Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE sigla Portugés), CNE lori ba Tribunal maka proklama no válidu.

Maibé ba eleisaun suku ne’e asembleia sira organiza tiha eleisaun, rezultadu lori hotu ba iha asembleia suku ou meza reuniaun tiha haree fali prienxe kritéria aldeia husi nian liu ona mak CNE aprova rezultadu, haruka ba Administradór postu tanba nia papél iha rua proklama no valida.

Husi hirak ne’e rezultadu maka sei lori ba iha postu administrativu, maibé autoridade sira iha ne’ebá sei la book nia rezultadu, tanba rezultadu provizóriu taka hotu iha sentru asembleia Aldeia ho Suku.

“Tanba ne’e karik eleisaun suku ba segunda períodu ne’e di’ak tebetebes tanba CNE rekruta nia pontu vokal to’o kedas iha 2225 aldeia, signifika sira bem preparadu atu halo supervizaun,” Tomás Cabral hakotu.

Jornalista : Mariano Do Santos Abi

Editór : Orlando Magno

banner 325x300