Sosial  

Liman Fuan 10 Presiza Halo Servisu, La’os Ibun “Manu Kidun” Ba Estadu

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Maske ho idade 50 Manuel Benevides kontinua suru rai-henek iha mota laran tanba lakohi depende no lakohi Ibun Manu (Ezize) de’it ba estadu hodi husu servisu husi Estadu.

Idozu ne’e husi munisípiu Ainaro daudaun ne’e hela iha Beduku aldeia Turleu deside loroloron suru rai-henek iha mota Komoro hodi sustenta ba ninia moris ,tanba laiha servisu seluk ba nia atu servisu

Moris ne’e depende ba ema ida-idak nia esforsu iha vontade no badinas rasik hisik tanba liu husi hisik kosar mak foin bele hetan dolar $1.00 ka $2.00 hodi aguenta moris loroloron nia.

Hanesan aman Manuel Benevides loroloron iha mota Komoro hodi suru rai-henek maski ho idade ne’ebé mak aumenta ba daudaun maibé nia esforsu an nafatin hodi halo servisu iha mota laran

“Ami moris iha mota laran uza liman fuan sanulu ne’e hodi halo servisu, ita labele laran metin de’it no Ezize deit ba Estadu, tanba ne’e prontu habai an iha loron manas nia laran hodi halo servisu iha mota laran,”katak Manuel ba jornalista Média mudansa iha aldeia Turleu sábadu 26/08/2023

Nia haktuir, maski rai-henek ne’ebé mak nia halibur hamutuk iha mota laran tempu udan mota lori sente baibain ona tanba servisu iha mota laran ninia konsekuénsia mak nune’e, ema tula entaun di’ak mak ema la tula to’o mota lori

” Rai-henek iha oin 2, iha númeru 1 no númeru 2, ho nia folin ne’ebé mak la hanesan maibé bainhira tempu udan mota lori ami husik de’it depois mak kee fali tanba servisu iha mota laran mak nune’e duni,”Tenik nia

Enkuantu Manuel Benevides iha oan na’in 5 kompostu husi feto 2 no mane 3 entre na’in 5 ne’e iha iha na’in 2 mak eskola no na’in 3 la eskola tanba nu’udar aman kbiit la to’o hodi haruka oan sira ba eskola hotu.

Iha fatin hanesan Juliana Elo mós ho nia parseiru hahú suru rai-henek iha tinan 2021 to’o ohin loron no osan ne’ebé mak sira hetan konsege hodi halo ona uma no haruka ba Oekuse hodi selu oan nia estudu no ninia.

“Ami suru rai-henek iha tinan 2021 to’o agora osan ne’ebé mak ha’u hetan husi rai-henek ne’e sosa ba ami nia presiza loroloron nia no haruka mós ba Oekuse tanba ha’u-nia oan ida eskola iha ne’ebá maski loron manas ha’u tahan de’it bainhira rai rahun maka’as ha’u foti bee rega liu tiha mak ha’u foin suru fali,”katak nia

Entretantu, Juliana Elo iha oan na’in rua dadaun ne’e ida hala’o nia estudu iha Oekuse no ida seluk hamutuk hela ho sira

Jornalista : Domingas Viana

Editór        : Orlando Magno

banner 325x300