NPMT La Aseita PN Atu Lelaun Prado Tan Povu Hasoru Hela Sofrimentu

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Negosiante Progresivu Merkadu Taibesi, (NPMT) la konkorda ho Deputadu sira iha Parlamentu Nasional (PN) atu lelaun karreta estadu nian iha Tinan ne’e tanba povu hasoru hela sofrimentu tan ne’e sira husu atu hare  povu nia preokupasaun.

Portavós NPMT, Armando Amaral da Silva informa, iha dia 25 de Maio de 2023 Presidente Parlamentu Nasional ba audiénsia ho Presidente da Republika katak atu lelaun karreta prado. Tanba sá Deputadu sira hakarak Lelaun Kareta Estadu?

Nu’usá la rai para lejislatura foun sira bele utiliza fali karreta ne’e nune’e osan ne’ebé iha Rai hodi responde ba povu nia halerik liuliu iha Merkadu Taibessi.

Lelaun tiha lejislatura tuir mai sei hasai fali osan sosa fila fali karreta, ne’e la justu tanba problema barak povu ai-leba hasoru liuliu iha Merkadu Taibesi sofrimentu boot fasilidade la kompleta hanesan, hariis fatin, fatin la to’o ba vendedores.

“Ami negosiante la konkorda Deputadu sira atu lelaun karreta povu nian, tanba povu hasoru hela sofrimentu tan ne’e husu órgaun soberanu PN atu responde nesesidade povu nian hodi tau osan hadi’a fasilidade merkadu, se imi-nia hanoin mak sosa karreta de’it signifika benefísiu ba imi na’in 65,” Dehan Portavoz NPMT ba Jornalista iha Terminal Merkadu Taibesi 29/05/20023.

Nia haktuir, Deputadu sira mak reprezenta povu nian lian no nu’udar povu nia matan, tilun, ibun tanba ne’e   na’in 65 bainhira ukun karik mandatu termina, husik povu nia sasán no karreta ne’ebé iha labele lelaun nune’e la bele sai hanesan privadu.

“Ami povu hakarak se imi termina imi-nia mandatu, la’ós termina ho sasán povu nian, povu nia sasán imi rai atu nune’e lejislatura tuir mai sira bele utiliza hodi hala’o servisu hanesan baibain ida ne’e mak ami povu nia ezijénsia no hakarak,” Sira kestiona.

Iha fatin hanesan, Membru NPMT Jose Rui De Fatima Lamenta, karreta ne’ebé atu lelaun ne’e orsamentu jerál estadu no osan povu nian bainhira sira serbí, povu selu sira, selu ba estadu ho osan $3.000 kada fulan

“Se $.65.000 karreta folin boot liu kompara ho hariis fatin ne’ebé mak iha Merkadu , tanba sá la hadi’a fasilidade sira ne’e. tan ne’e ami husu Deputadu sira tenke ukun ho responsabilidade no prinsípiu libertasaun,” Dehan nia

Nia afirma, karik sira obriga nafatin lelaun karreta Estadu ba futuru ne’e demokrasia iha Timor sei mate no sira rasik mak estraga Estadu no povu iha rai ida ne’e.

Nia rekomenda ba Governu foun atu labele tau tan osan hodi sosa karreta foun ba Deputadu sira atu labele prejudika fali fali ekonomia Estadu nian.

Iha fatin seluk, Prezidente Parlamentu Nasional Aniceto Guterres esplika, karreta ne’e besi tua ona duke gasta osan barak halo manutensaun, lolos osan ne’e sosa fali karreta foun no halo lelaun ne’e basa ona, ida ne’e mak ema dehan halo jestaun ba patrimóniu estadu.

Nia tenik, Halo jestaun la’ós atu rugi maibé halo jestaun atu la bele gasta osan barak liu, normál halo lelaun tanba karreta tinan 12 ne’e tuan ona uza mós la’ós hanesan karreta privadu sira, povu sira haree karreta terseiru lejislatura nian ne’e.

“Aniceto akresenta, ema forma halo jestaun ba patrimóniu estadu la’ós atu sosa karreta foun maibé atu sosa ka la sosa ne’e depois lejislatura tuir mai mak deside ami sei la ko’alia kona-ba sosa karreta foun,” nia deklara.

Jornalista : Zemidonio Martins

Editór       : Orlando Magno

banner 325x300