Delegasaun TL Ba Aprezenta Periódiku Relatóriu CEDAW

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Iha Segunda feira loron 8, fulan maiu 2023, delegasaun Sosiedade Sivil ne’ebé lidera hosi Rede Feto Timor-Leste, atende Sesaun dala-81 hodi aprezenta Relatóriu Sombra/Alternativu iha Jenebra, Suisa,

Ekipa delegasaun ne’ebé lidera husi rede feto hala’o enkontru koordenasaun ho Ekipa Misaun Permanente Timor-Leste nian hodi diskute preparasaun delegasaun ninian hodi partisipa iha abertura sesaun ba dala-81 kona ba aprezentasaun periódika Relatóriu CEDAW iha Embaixada Misaun Permanente Timor-Leste nian iha Jenébra-Suiza.

CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), ho tetun, Konvensaun Eliminasaun ba Forma Diskriminasaun Hot-hotu hasoru Feto ba dala-4 ba Comité CEDAW ne’ebé kompostu hosi peritu Estadu membru 32.

Dezde ratifika konvensaun ida-ne’e iha 2003, Timor-Leste aprezenta ona relatóriu hamutuk haat, dahuluk iha 2008, daruak no datoluk hamutuk iha 2015 no dahaat iha 2023.

Hanesan Estadu membru ne’ebé ratifika ona CEDAW, hakarak ka lakohi tenke halo relatóriu hodi relata progresus kada tinan haat ba Nasoens Unidas, nesekasu Comité CEDAW.

“Normalmente, Governu mak relata relatóriu Estadu nian. Tanba CEDAW trata kona-ba feto, Sekretaria Estadu Igualdade no Inkluzaun mak lidera liuhosi halo koordenasaun ho liñas ministeriais hotu-hotu hodi relata kona-ba feto nia avansu no dezenvolvimentu iha sira nia instituisaun,”Media mudansa Sita Komunikadu Imprensa,

Aleinde relatóriu Estadu nian, iha mós relatóriu sombra ka alternativa hosi Sosiedade Sivil no ida seluk hosi Provedoria Direitus Umanus no Justisa (PDHJ) hanesan instituisaun independente Estadu nian.

Relatóriu sombra/alternativa ne’e nia natureza, atu sai balansu ba relatóriu Estadu nian no bainhira Estadu la halo relatóriu karik Sosiedade Sivíl no PDHJ bele hato’o relatóriu refere ba Komite CEDAW hanesan relatóriu Estadu nian.

Enkuantu ba períodu ida ne’e, Relatoriu Sosiedade Sivíl kontéin feto no justisa, tráfiku umanu, Violénsia bazeia ba jéneru, edukasaun, saúde, polítika, ekonomia, feto rurál, meiu ambiente, mákina Estadu ba feto nia avansa no inkluzaun sosiál hanesan asuntu transversál hodi integra iha asuntu hotu-hotu.

Haktuir husi Chefe Delegasaun Sra. Judite Xmenes  Delegasaun Sosiedade Sivíl kompostu hosi,Xefe delegasaun OPMT-Rede Feto Sekjen Adjunta, Judite Dias Ximenes ,Sekretária Sekretariadu RFTL Diretora Ezekutiva, Pascoela Aida da Costa Exposto,Membru Leazeval-Rede Feto Fundadora.

Ivete Sarmento de Oliveira,Membru Fokupers-Rede Feto Diretora Ezekutiva, Maria Fátima Pereira, Membru Fokupers-Rede Feto Prezidente Konsellu, Rosa da Costa Sousa ,Membru AlFeLa Diretora Ezekutiva, Marcelina Amaral ,Membru JSMP Diretora Ezekutiva,Ana Paula Marçal ,Membru Telkomcel Jerente programa, Joana Miranda.

Jornalista : Media Mudansa

Editór       : Orlando Magno

banner 325x300