Sosial  

ZGU Distribui Sasán Ho Domin Ba Vítima Erozaun Iha Zulo Knua

banner 120x600

(Kovalima) Mudansa – Komunidade Zulo Gol Unidade (ZGU) ka Zulo Oan Unidade ho domin apoiu nesesidade báziku ba vítima erozaun hamutuk uma kain 63 iha Zulo Knua suku Zulo postu Administrativu Zumalai Munisipiu Kovalima.

Iha ne’ebé, hafoin akontesimentu erozaun mosu iha suku Zulo knua iha loron 04/07/2023, Zulo oan sira ne’ebé namkari iha rai laran no rai liu hahú komunika malu oinsá atu ajuda maluk hira ne’ebé afeta ba dezastre naturais iha Zulo.

Reprezentante Prezidente Komisaun Organizador Zulo Gol Unidade Vitorino Magno informa, ba dahuluk nia agradese no obrigadu ba maromak tanba planu ne’ebé ZGU halo atu ajuda família vítima erozaun ikus konsege realiza no atividade distribuisaun la’o ho di’ak remata.

“Apoiu ne’ebé ohin loron ami ZGU akompaña husi hamutuk ho Autoridade lokál suku Zulo no Chefe Aldea sira Distribui ona nesesidade bázika ba vítima Erozaun uma kain 63, maski apoiu hirak ne’e simples maibé ho nia sentidu ne’ebé kle’an tebes” dehan Reprezentante Prezidente KO ZGU Vitorino Magno ba Media Mudansa via Whatsapp, 03/09/2023.

Vitórino esplika, nu’udar Zulo oan sente triste tebes bainhira hare natureza estraga ona bei’ala no avoo sira nia fatin moris halo ema barak sai vítima ba akontesimentu ne’ebé ema hotu la espera atu mosu.

Ho situasaun ida ne’e, nu’udar Zulo Oan sente la hakmatek hodi buka solusaun ba família vítima tanba sira nia hela fatin ou uma hetan estraga totál husi rai halai ou deslijasaun terra.

Nia konta, apoiu ne’ebé iha hetan kontribuisaun husi Zulo oan sira liu husi reuniaun dahuluk iha jardín 5 de maiu, hodi estabelese kedas KO Ida halo kontribuisaun ba Zulo oan sira iha Dili laran, Australia, Korea no iha UK.

“Ami ZGU halo asaun karidade ne’e ho hanoin ida katak, nu’udar Zulo oan ita tenke tulun malu bainhira maluk balu hetan susar, labele hein de’it apoiu husi estadu ou Governo maibé oinsá ita mós fó netik sentimentu domin ba família sira ne’ebé agora triste hela,” nia afirma

Aleinde ida ne’e Komisaun Organizador kontinua estabelese iha Postu Administrativu Zumalai no mós Postu Suai Vila hodi kolekta Fundos tuir ida-idak nia Kbiit maski natoon.

“Durante fulan rua nia laran ita la’o halo  Kontribuisan totál Fundos ho montante $. 2. 230.00 entaun iha 02/09/2023 ita Kompras sasán ne’ebé atu hakmaan família Vitima sira iha Zulo Knau,” nia relata.

Iha sorin seluk benefisiáriu sira sente kontente bainhira Zulo Gol Unidade (Zulo Oan Unidade) fahe nesesidade báziku ba sira maski natoon maibé Vitima erozaun sira simu ho kontente tanba Zulo oan nunka husik malu bainhira hetan susar ruma.

Nesesidade bázika ne’ebé Zulo Gol Unidade distribui ba vítima erozaun uma kain 63 iha Zulo knua mak hanesan, Fos Manu Vitoria 25 KG, Kafe marka Timor, Masimidar, Mina Goreng litru 3, Tasu no mós sanan kukus.

Jornalista : Ekipa Media Mudansa
Editór        : Orlando Magno

banner 325x300