Sosial  

Tinan 17 Nia laran, Moris Garantia De’it Ba Rai-henek Mota Komoro

banner 120x600

(Dili)  Mudansa – Durante Tinan 17 nia laran Amelia Salsina moris depende de’it ba servisu pineira rai-henek maski dala barak servisu ne’e ema mane mak halo maibé tanba de’it nesesidade uma laran obriga entaun inan feto ne’e tenke halo servisu refere.

Traballadór Amelia Salsina informa, sai husi uma dadeer tuku 6:00 hodi hala’o nia atividade iha mota laran no osan ne’ebé maka nia hetan husi rai-henek, uza nesesidade loroloron no mós selu oan nia eskola inklui mós selu uma aluga (kós).

“Tuku  6:00  dadeer ha’u Sai husi Uma Halao atividade iha mota  laran pineira rai-henek to’o 17 tahun, ha’u fa’an rai-henek ret ida, númeru satu nia presu $.25.00,  no númeru dua presu $.13.00, osan ne’ebé ha’u hetan husi pineira rai-henek  hola foos, hola Modo, selu oan Sira Nia eskola no mós selu uma kós,” Dehan Amelia ba Média Mudansa iha Beduku Dili, Kinta,09/03/2023.

Amelia afirma, nia hala’o atividade iha mota laran la’ós de’it husi rai-henek maibé nia tuku  fatuk sai krikil saku ida presu $.1.50, no hirak ne’e hotu sorte di’ak ema sosa se sorte aat entaun fulan ida mak ema foin sosa.

“Servisu la iha ne’ebé Ami Nia Moris loron-loron Mak hili fatuk pineira rai-henek, Ami pineira rai-henek dezde 2006,” nia esplika.

Amelia deklara, nia katuas oan servisu la iha no sira na’in rua servisu hamutuk Loron Manas mós pasénsia  iha mota laran  hodi pineira rai-henek maibé ida ne’e nia sente baibain maski han tempu naruk  maibé nafatin hala’o servisu tanba moris garantia liu de’it ba rai-henek.

“Bainhira ema la sosa ita-nia rai-henek labele lakon vontade nafatin esforsu an atu ita bele kontinua hala’o atividade hodi moris ba loron aban nian,” nia akumula

Estajiadu : Elizio Noronha

Editór      : Orlando Magno

banner 325x300