APC Sei Koko Sistema Alarma Tsunami, Husu Públiku Labele Panik

banner 120x600

(Dili) Mudansa- Autoridade Protesaun Sivíl (APC sigla português), deside sei koko sistema alarma sedu (sirene) ba akontesimentu Tsunami iha Timor-Leste, nune’e husu ba públiku atu labele pániku durante halo teste refere.

Tuir komunikadu imprensa ne’ebé média mudansa asesu husi APC, katak teste ba sistema alarma sedu ne’e, parte APC sei hala’o iha loron sesta (24/2), maizumenus tuku 15:00 otl.

“Hosi APC hakarak informa ba públiku katak, ita sei halo teste alarme sedu ba Tsunami Warning System”, tanba ne’e husu ba ita komunidade atu labele paniku durante halo teste”, dehan Diretór Relasaun Externa no Komunikasaun APC, Anacleto Caetano, ba jornalista sira iha nia knaar fatin Cacoli, kinta ne’e.

Anacleto hatete, instalasaun sirene ne’e dadaun instala iha fatin rua, ida iha Largo Bidau Lecidere no ida seluk maka instala besik Aeroporto Internasional Nicolau Lobatu Comoro.

Nia mós informa, Sistema alerta sedu ne’e hetan apoiu hosi Komunidade Pasifiku nia sekretariadu (SPC) iha tinan 2016 ho objetivu atu fó alarme bainhira mosu rai nakdoko no mosu Tsumani.

Tuir nia, maski durante ne’e mosu rai nakdoko, maibé sistema la fó alarme tanba la funsiona, maibé agora tékniku sira hosi empreza ARFAT halo ona manutensaun no nune’e ohin, sesta 24 iha tuku 3 loraik, planu sei halo teste, hodi bele garante sistema alerta sedu ba ema hotu, bainhira mosu situasaun natureza ruma.

Jornalista : Ekipa Media Mudansa

Editór        : Orlando Magno

banner 325x300