SEF kuda Ai-Kameli 2,000 resin hodi Komemora Loron Nasionál Sandalu

banner 120x600

(Manatuto) Mudansa –  Iha ambitu Komemorasaun loron Nasionál Sandalu, Sekretariu Estadu Floresta hamutuk ho MF Korea, embaixador Indonézia, MAPPF,SEPS,MSSK ho parseira  no autoridade sira kuda ai-kameli hamutuk rihun rua resin iha hektares rua no iha foho leten Balak suku Mahabat postu administrativu Manatuto Vila.

Sekretariu Estadu Floresta Fernandino Vieira da Costa hateten, bazeia ba resolusaun governu numeru 11/2017 kona ba loron Nasionál Sandalu Florestas tinan-tinan selebra iha loron 13 maibé monu iha sabadu loron feriadu muda fali mai loron ohin.

“Ohin komemorasaun loron nasionál sandalu Sekretariu Estadu Florestas hamutuk ho Ministru Florestas Korea, Embaixadór Indonézia, Ministru Agrikultora Pekuaria Peskas Florestas (MAPPF), Sekretariu Estadu Protesaun Sivíl (SEPS), Ministeriu Siensia Sosiais (MSSK) ho parseira no autoridade sira kuda ai-kameli hamutuk rihun rua resin iha rai hektares rua iha foho leten Balak suku Mahabat, ain oan ne’ebé ohin kuda fokus liu ba ai-kameli oinsa atu dezenvolve ai-kameli iha fatin refere ai ne’e kuda iha area kritiku hanesan rai maran no fatuk laran,” Dehan Sekretariu Estadu Floresta Fernandino Vieira da Costa ba jornalista sira iha Balak suku Mahabat Postu Administrativu Manatuto Vila Munisipiu Manatuto(12/01/24).

Governante ne’e sublina, selebrasaun ida ne’e diferente oituan tanba konvida Ministru Floresta Korea nian prezensa iha fatin ida ne’e fahe sira nia esperensia Nasaun korea sai matak liu, koperasaun ne’e Governu Timor ho Korea sei di’ak liu iha area Floresta iha programa reflorestasaun.

“Ita hetan apou osan ho montante miliaun 1  husi kompañia Asia Florestas Coperasaun (aFoCo) hodi halo atividades Florestasaun hamutuk hektares 30 iha Manatuto no hektares 20 iha munisípiu Aileu projetu ne’e nia durasaun tinan 3 agora la’o ona tinan ida (1) resin no projetu ne’e remata, ita sei hetan apoiu nafatin iha programa manutensaun atu nune’e projetu ne’e hatan susesu di’ak liu iha futuru oin mai” Tenik nia.

Intensaun hodi kuda Ai-kameli iha munisípiu Manatuto se nukaza mak buras, bele halo alertasaun munisípiu Manatuto tanba area ne’e kritiku no luan tebes presija halo intervensaun lalika husik rai sira ne’e moos la fó benefisiu di’ak ba ema

“Ita mai kuda ai-kameli hekatares rua iha fatin ida ne’e, la’ós ai-kameli mesak de’it mak kuda iha ne’e, maibé projetu AFOCO hektares 130 kuda ai-kakeu no ai sira ne’ebé fó protesaun fó mahon konserva bee no tahan rai ida ne’e mak ita kuda iha ne’e fiar katak tinan 5 to’o tinan 10 mai, fatin ida ne’e nakfilak sai ai-laran no sai fatin atraitivu ba turiskitu, fatin peskiza no fatin treinamentu,” Nia informa.

Iha fatin hanesan Ministru Agrikultura Pekuariu Peska Floresta Marcos da Cruz mós hatuan, Ministru Agrikultura ho Pekuaria, Peska no Floresta (MAPPF) Marcos da Cruz apresia Ministru Floresta Korea do Sul no Embaixador Indonézia iha Timor-Leste parseriu internasionál no nasionál, autoridade lokál no mós Komunidade sira ne’ebé partisipa komemora loron ai-sandalu ba dala hitu.

“Ai-kameli iha valór ekonomia di’ak iha Timor-Leste, tanbá ne’e ai-kameli importante tebes, ema sira husi rai liur iha tempu uluk nia hanesan Portugal, Indonézia, Índia no sira seluk tan atu mai hetan ai-kameli ne’e,” Dehan nian.

Governante ne’e dehan, Sekretariu Estadu Floresta nia programa oinsá bele kria plantasaun ba ai ne’ebé lori Timor-Leste nia naran ba mundu, maibé nia kuantidade menus ba bei-beik ho nune’e programa dala ruak oinsá ita bele halo buat ida kona-ba reflorestasaun, iha estudu balun hatudu katak ita nia rai ne’e barak liu atinji 60% husi area floresta nian.

Tanba ne’e kona-ba area sira ne’e presiza halo protesaun ho jestaun di’ak  hodi bele atrai turista sira atu nune’e bele hatama reseita ba estadu Timor-Leste.

“Ita hotu hatene katak rekursu ekonomia iha Timor-Leste dadaun ne’e mina rai depois ikan, agrikultura no mós turismu, maibé agora dadaun, povu balun kontinua sunu rai no tesi ai arbiru buat sira ne’e afeta ba ambiente.” Nia sublina.

Iha sorin seluk Administradór munisípiu Manatuto Bernado Lopes mós hateten, sente previloju tebes IX Governu hili munisípiu Manatuto hodi  komemorasaun Loron Nasionál Sandalu Florestas  hodi kuda ai-kameli munisípiu refere.

“Fiar katak aban-bainrua fatin ne’e sai matak husi Floresta bele hamósu mós atividade seluk hanesan sei hamósu fali bee ne’ebé mak durante ne’e maran bele sai fatin turistiku, seminoria ne’e la’ós de’it serimonial ka aktu iha relevante komemora kuda ai-kameli, maibé liu husi atividade konkreta kuda ai-kameli ne’e tanbà ai-kameli ne’e investimentu ida ba tinan naruk no ita lalika hein de’it tempu badak maibé tempu naruk mós ita hahú.”Hakotu Administradór munisípiu Manatuto Bernado Lopes.

Jornalista : Delfina Borges

Editór : Veraka

banner 325x300