Selebra Ezisténsia F-FDTL, Falur Husu Membru Sira Nafatin Sai Edukativu

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Falintil – Forsa Defeza Timor – Leste (F–FDTL) realiza workshop iha ámbitu lansamentu relatóriu avaliasaun dezenvolvimentu ho tema Hametin Ambiente Traballu Iha Forsa Falintil Defeza Timor-Leste (F-FDTL) hodi selebra aniversáriu F-FDTL nia ba dala XXII.

Xefe Estadu Maior Falintil – Forsa Defeza Timor-Leste Tenente Jeneral Falur Rate Laek informa, workshop ho tema ne’ebé mak hili  halo estudu sientífiku ida hodi bele hadi’a saida mak F-FDTL bele hadi’a no saida mak bele aumenta tanba ne’e membru sira nafatin sai matenek iha rai laran no rai li’ur.

“Husu ba membru Militar sira nafatin sai ema ne’ebé sivilizadu, Edukativu no matenek sai patriota no Nasionalizmu ne’ebé di’ak liu tan iha nasaun RDTL.” Dehan Tenente Jeneral Falur Rate Laek ba jornalista iha Kuartel Jenerel Fatuhada Dili, kuarta 01/02/2023.

Falur esplika, buat pozitivu sira maka hanesan realiza eventu sira no misaun iha rai laran no rai li’ur, mudansa komandu ne’e hatudu katak dezenvolvimentu hotu la’o.

“Ami realiza semináriu ida ne’e hodi fahe informasaun, publika livru ida ne’ebé estudu sira fahe ba sensibilidade hotu hodi balansu kontribui ba dezenvolvimentu ida ne’e,presiza dezenvolve buat barak, buat ne’ebé iha ona ita marka pozitivu kontinua dezenvolve di’ak liu tan.” Nia afirma.

Iha fatin hanesan, Xefi Estadu Maior F-FDTL Komodoru Donaciano do Rosário da Costa Gomes “Pedro Klamar Fuik”, argumanta,  ezisténsia militár nian ba XXII hanesan evolusaun ida hodi bele hatene saida mak iha no saida maka laiha se hakarak sentraliza atividade hodi bele halo avaliasaun.

“Halo avaliasaun bele define katak ita-nia organizasaun ne’e la’o di’ak ka lae?  Tanba ne’e maka ita hili tema ‘hametin ambiente traballu iha Forsa Falintil Defeza Timor-Leste (F-FDTL) atu bele hasoru dezafius dezenvolvimentu Nasional’ iha setores bar-barak inkluzivamente iha parte seguransa parte Defeza Seguransa Armadas.” Camadoro Klamar Fuik relata.

Klamar Fuik Haktuir,  Forsa Armadas nia funsaun maka atu kumpre nia misaun efetividade iha servisu hodi bele kumpre nia knaar no misaun rasik.

“Koalia kona ba dezenvolvimentu buat barak maka halo hanesan Militar sira nia ekipamentus, hela fatin, servisu fatin no militár sira nia presija hotu bele kumpre sira nia misaun no ita presiza tan tinan 10 hodi Tour tanba tuir avaliasaun ne’ebé mak iha, no iha avaliasaun nivel 1-A4  i 4  ita presiza tinan 5-10 hodi bele iha operasionalidade kompletu,” Nia salienta.

Nia relata, halo revizaun ida ne’e presiza sosiedade, divizaun no polítiku sira hodi bele haree halo desizaun di’ak ida bele dezenvolve Forsa  no bele kaderniza profisionalizmu hodi bele kumpre sira nia misaun Forsa Militar  di’ak liu tan.

Jornalista : Delfina Borges

Editór       : Orlando Magno

banner 325x300