Karketu Optimista Garantia Sei Manan Emanuel FC Iha Liga Timorense 

banner 120x600

(Dili)  Mudansa – Klubu primeira divizaun   Karketu Dili FC  no optimista garantia sei manán adversáriu Emanuel FC iha kompetisaun jornada daruak  liga Timorense.

Kestaun ne’e hato’o husi Sekretariu Jeral, Karketu Dili Fc,  Elezeu Isac ba Jornalista sira liu husi Komferensia Imprensa, iha Estadiu Munisipal Dili, segunda Feira 27/02/2023.

Nia dehan  jornada  primeiru jogu hotu-hotu  asiste Karketu nia derrota, primeiru jogu ne’e sempre iha todan   Karketu la konsege ultrapasa nia objetivu, maibé depois de primeiru jogu kuaze halo evaluasaun makas iha parte tékniku , Treinador no parte manajementu.

“Atu hatete katak segundu jogu Karketu preparadu hasoru Emanuel iha dia 1 agora, ne’e kompetisaun klaru, preparasaun evaluasaun hotu halo ona, tanba ne’e Karketu hakarak ka lakohi tenke manán Emanuel FC,” tenik nia.

Nia dehan Tanba jogu ne’e iha   jornada  8 de’it tanba ne’e mak derrota hela de’it laiha oportunidade tuir tarjetu ou objetivu, maibé garante tenke manán hasoru Emanuel tenke manán.

Iha fatin hanesan, Treinador Emanuel FC Van Basten, mós rekoñese katak  iha primeiru jogu Emanuel FC iha derrota jogu primeiru, maibé kona-ba ba preparasaun Emanuel FC estuda fali husi fallansu sira ne’ebé mak hetan iha jogu semana kotuk.

“Mais ou menus semana ida ne’e preparasaun ne’ebé ke di’ak ho kondisaun jogadór di’ak hotu laiha ida mak hetan aleijadu, no ami preparadu hodi kontra Karketu FC,” katak nia.

Nia hatete normalmente klubu 9 mai tuir kompetisaun  Iha  ne’e hanoin hakarak sai kampiaun,maibé tenke hare hotu  kondisaun jogadór sira nian.

“Iha ne’e ami  mai ho konseitu ida katak mínimu liu ami labele tun ba segundu divizaun, tanba ami ho jogadór ne’ebé foin sa’e maski oráriu jogu ne’ebé iha hasoru ekipa boot de’it,” hakotu nia.

Jornalista : Esperança Monterio Soares

Editor         : Orlando Magno

banner 325x300