Sosial  

Tinan Barak Ona, Nakukun Falun Metin Komunidade Waitua – Kairiri

banner 120x600

(Baucau) Mudansa – Komunidade Aldeia Waitua ho Kairiri suku Gariwai Postu Administrativu Baukau Munisipiu Baukau durante ne’e hela de’it iha nakukun laran tanba seidauk asesu liña eletrisidade iha sira nia aldeia. rasik.

Nasaun Repuplika Demokratika Timor-Leste, hetan ukun rasik an iha 2002, hahú husi ne’ebá governu sempre ko’alia kona-ba dezenvolvimentu rai laran liu liu kona-ba asuntu Eletrisidade, Saude, Edukasaun, Bee no seluk tan, maibé realidade hatudu povu balu nafatin halerik atu hetan naroman husi eletrisidade.

Xefe Suku Gariwai Arlindo Belo Freitas hateten, iha suku Gariwai kompostu husi aldeia 8 iha aldeia Waitua no aldeia Kairiri mak seidauk asesu ba liña eletrisidade ona.

“Timor-Leste ukun an to’o ona tinan 22 maibé komunidade husi Aldeia Watua no aldeia Kairiri to’o agora seidauk asesu ba iha Liña eletrisidade.” Dehan Xefi Suku Gariwai Arlindo ba jornalista Media Mudansa iha Gariwai Baucau, kuarta, 26/01/2022.

Nia akresenta, relasiona ho komunidade nia preokupasaun, hanesan autoridade suku, halo proposta relata ba iha munisípiu no munisípiu haruka ona ba iha Ministeriu relevante hodi aselera lalais liña eletrisidade ba iha aldeia rua ne’e.

Grasa maromak nian parte governu hatán ba sira nia proposta agora tau ona besi-riin iha aldeia rua ne’e Arlindo garantia iha fulan 4 ka 5 mai aldeia 2 ne’e bele asesu ona ba liña eletrisidade ka hetan ona naroman husu eletrisidade.

“Iha aldeia Kairiri komunidade sira hela iha estrada ninin asesu ona ba liña eletrisidade, maibé sira ne’ebé hela iha abat-laran kuaze uma kain 60 mak seidauk asesu ba liña eletrisidade.” Nia esplika.

Entretantu Suku Gariwai kompostu husi aldeia 8 mak hanesan aldeia Gariwai, Waturau, Bahamori, Maucale, Watua, Kairiri, Wauviana no aldeia Darasula.

Jornalista : Delfina Borges

Editór       : Orlando Magno

banner 325x300