PM-MEJD Inaugura EBF Daitula Maucale Reprezenta Eskola 94 Iha TL

banner 120x600

(Baucau) Mudansa – Primeiru  Ministru Taur Matan Ruak Hamutuk ho Ministru Edukasaun Juventude no Desportu Armindo Maia Simbolikamente Inaugura Projetu Komunitaria ba Konstrusaun Eskola 94 iha Territorio Nasional,  Ne’ebé reprezenta husi Eskola Ensinu Baziku Filial (EBF) Daitula Maucale Iha Suku Gariuai, Postu Administrativu Baucau, Munisípiu Baucau.

Primeiru Ministru Taur Matan Ruak informa, nia parte hare rasik preokupasaun no rona komunidade nia preokupasaun iha territóriu Timor Leste inklui Maucale, kona-ba kondisoens eskola sira iha rai laran, no problema ne’ebé sira hato’o liuliu kona-ba kondisaun eskola.

“Edukasaun importante tebes iha Timor Leste no mós iha mundu, tanba tenke fó atensaun, nune’e ita eleva edukasaun iha ita-nia rain, iha tinan ida ne’e  Ministeriu Edukasaun halo eskola  atus haat resin no 94 mak konklui ona ne’e mak ohin loron simbolikamente ita halo inaugura,” Dehan Ministru Taur Matan Ruak liu husi nia diskursu bainhira inaugurasaun eskola EBF Maucale iha Gariwai Baukau, Sexta 27/01/2023.

Iha fatin hanesan, Ministru Edukasaun Juventude no Desportu Armindo Maia argumenta, MEJD nafatin investe ba infraestrutura edukativu, nune’e iha tinan 2021-2022 Ministeriu Edukasaun hahú konstrusaun foun no reabilitasaun ba eskola 228 ho totál sala de aulas 811, orsamentu alokadu ba infraestruturas edukativu hamutuk millaun 29.

“Faze dahuluk ita inaugura eskola hamutuk 94, husi totál eskola ne’e ita reabilita hamutuk 5 no konstrusaun foun hamutuk 89, sala de aulas hamutuk 81, sala ba professores 76, no laboratóriu 2, orsamentu ne’ebé ezekuta ona hodi halo obra ne’e cerca de 12.8 milhões” MEJD Armindo deklara.

Armindo esplika, iha Baucau konstrusaun eskola foun no reabilitasaun hamutuk 29,  husi númeru ne’e konklui ona konstrusaun no reabilitasaun eskola hamutuk 17.

“Iha fim de marsu tinan ne’e ita sei inaugura tan eskola hamutuk 120 ho totál sala de aulas 360, nune’e to’o iha fim de marsu ita sei kompleta tan 214 eskola ne’ebé ita harii no reabilita” Tenik MEJD Armindo Maia

Iha sorin seluk, Koordenadóra EBF Maucale, Ana Cesaltina Belo hato’o ninia agradesimentu ba VIII Governu liuliu ba Ministeriu Edukasaun ne’ebé fó apoiu orsamentu ba iha eskola EBF Maucale.

“Projetu komunitária ne’e ho nia durasaun fulan neen no projetu komunitária ne’e jere husi komunidade rasik, ami realiza iha fulan Fevreiro 2021 no konklui iha Novembro 2022,” Kordenadoora Cesaltina relata.

Eskola 228 ne’ebé halo konstrusaun foun no reabilitasaun, husi totál númeru ne’e Konstrusaun foun 218 no reabilitasaun 10, hirak ne’e hotu kompostu husi munisípiu Aileu eskola 14, konklui ona 7, Ainaro 16, konklui ona 6, Baucau 29, konklui ona 17, Bobonaro 21, konklui ona 11, Covalima 16, konklui ona 8, Díli 16, konklui ona 7, Ermera 19, konklui ona 5, Lautém 16, konklui ona 5, Liquiça 13, konklui ona 4,

Manatutu 10, konklui ona 3, Manufahi 15, konklui ona 6 no Viqueque 18, konklui ona 7, husi númeru ne’ebé konklui ona hamutuk 94 ne’ebé simbolikamente inaugura husi Primeiru Ministro Taur Matan Ruak no Ministru Edukasaun Juventude no Desportu Armindo Maia, iha Eskola EBF Maucale, Suku Gariuai, Postu Administrativu Baucau, Munisípiu Baucau.

Jornalista : Sandy Belo

Editór       : Orlando Magno

banner 325x300