SEFOPE Hamutuk ho Parseira Lansamentu Feira Kareira no Edukasaun Responde Merkadu Traballu

banner 120x600

(Ermera) Mudansa –Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu, (SEFOPE) hamutuk parseira United Nations Development Programme (UNDP sigla inglesh) nomós Kooperasaun Internasionál Koreia (KOICA), lansamentu ba Feira Kareira no Edukasaun ne’ebé ho tema ” Atinje futuru Brillante liu husi informasaun ba kareira ho programa servisu iha rai laran no ba rai liur, oinsa atu responde ba merkadu traballu

Nu’udar instituisaun estadu ida ne’ebé responsável ba área, Traballu, formasaun profisionál no Empregu, iha mandatu IX Governu Konstitusionál nian, SEFOPE iha nia misaun atu asegura formasaun profisionál ne’ebé iha duni kualidade no kualifikada, ba prepara mão-de-obra hodi responde ba merkadu-traballu tantu iha rai-laran no iha rai estranjeiru,” Dehan SEFOPE Rogério Araújo Mendonça iha nia diskursu salaun autoridade Munisipiu Ermera( 28/06/24)

Iha Diskuru Sekretáriu hateten timoroan, mak sai sentru ba Timor-Leste nia dezenvolvimentu ekonomia, tan ne’e ezije rekursu humanu ne’ebé iha koñesimentu di’ak abilidade di’ak no atetude di’ak hodi ba servisu, SEFOPE kontinua estabelese kooperasaun ho entidades sira parseiru dezenvolvimentu, inklui UNDP-KOICA através projetu YEES.

SEFOPE estabelese-ona kooperasaun ho país sira hanesan Repúblika Koreia, Austrália no Japaun, hodi haruka traballadór Timor-Oan sira ba aprende no servisu, SEFOPE servisu hamutuk ho ajénsia sira, inklui, UNDP, KOICA no ILO atu kria oportunidade ba Timor-oan sira iha rai-laran, empreendedorizmu, autoempregu no empregu temporáriu iha setór oioin, inklui, iha setór agro-florestas,” Nia Afirma

Governante Informa tan katak, lansamentu feira ida-ne’e, atu fó-biban ba hotu-hotu, lipuliu iha Munisípiu Ermera, atu hetan
informasaun kona-ba oportunidade empregu produtivu, markasaun no promosaun empregador, edukasaun no bolsu estudu.

Diálogu kareira formasaun vokasionál no mós programa servisu iha rai-laran no ba rai-liur, espera katak, ita sei servisu hamutuk atu prepara rekursu humanus ne’ebé kualifikadu, mãode-obra ne’ebé preparadu nune’e, kontribui duni ba liberta povu Timor-Leste, lori ita ba moris iha sosiedade ida ne’ebé ikluzivu, dignu, justu no prosperu,” Hakotu Nia

Iha fatin hanesan Reprezentante Rezidente Interina UNDP Timor-Leste, Adeline Carrier mós hatutan katak, Feira ida ne’e infortansia ba foinsa’e Timor-Oan sira liliu atu assesu ba informasaun kona-ba dezenvolvimentu kareira edukasaun formasaun preoridade bolsu estudu no Empregu Joventude nu’udar preoridade nasional.

Inisiativa Feira ne’e inportante atu rezolve asunto ne’e organiza husi SEFOPE, Objetivu atu liga ema ne’ebé buka servisu ho empregador potensial no estudante sira oportunidade edukasaun eventu ida ne’e sei fo informasaun kona-ba oportunidade servisu edukasaun bolsu estudu no formasaun profisional,” Nia Relata

Nia haktuir katak, Feira ne’e sei oferese benifisiu barak ba empregador no partisipante sira no objetivu, atu suporta Empregu no dezenvolvimentu kareira ba foinsa’e sira iha Timor-Leste enkorajem ba partisipante atu oportunidade ne’ebé aprezenta ona no aforveita rekursus disponivel ne’ebé promove futuru ne’ebé naroman ba foinsa’e Timor-Leste.

Iha sorin seluk Jerente Programa KOICA Timor-Leste, KIM, Jieun mós hateten katak, Feira Kareira No Edukasaun ne’e inisiativa atu apoiu Empregu empreedorizmu ba foinsa’e objetivu hodi hamenus dezempregu ba joven sira iha Timor-Leste.

Feira ne’e Objetivu atu fo oportunidade ba joven Timor oan sira atu labele esplora sira nia potensia ho empregador sira assesu ba programa bolsu estudu lansamentu plataforma iha servisu online,”Nia sublina

Nia enkorajem ba foinsa’e sira hodi aproveita tempu ida ne’e husu emprezariu sira atu aproveita oportunidade ida ne’e atu bele halo rekrutamentu agrdese tomak no esperansa ba futuru ne’ebé naroman ba Timor oan sira.

Objetivu prinsipál husi Feira Karreira no Edukasaun ida-ne’e maka atu fornese informasaun komprensivu kona-ba oportunidade dezenvolvimentu kareira, promosaun no markasaun empregadór, edukasaun, formasaun profisionál,” Hakotu Jerente Programa KOICA Timor-Leste, KIM, Jieun

Entertantu iha Serimónia lansamentu ba Feira Kareira No Edukasaun ne’e hetan partisipasaun husi Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu, SEFOPE Rogério Araújo Mendonça, Sekretáriu Estadu Dezenvolvimentu Lokál, Mateus dos Santos Tallo, Reprezentante husi Vise-Primeiru-Ministru no Prezidente Konsellu Administrasaun Autoridade Turizmu Timor-Leste, Virgilio Smith, Prezidente Autoridade Munisípiu Ermera, Jose Martinho Santos Soares, Reprezentante Rezidente Interina UNDP Timor-Leste, Adeline Carrier, Jerente Programa KOICA Timor-Leste, KIM, Jieun hamutuk ho distintu konvidadu sira seluk.

Jornalista : Gaudeçia Belo
Editóra : Delfina Borges

banner 325x300