APC Orienta Seguransa Sivil Apoiu PNTL Asegura  ElPar

banner 120x600

(DILI) Mudansa – Autoridade Protesaun Sivil  (APC), orienta seguransa sivíl sira iha  territóriu Timor laran atu fó apoiu seguransa hodi asegura Eleisaun Parlamentar tinan ne’e.

“Ami konvoka enkontru ida ne’e ba loron ohin nia atu bele fó orientasaun ruma ba estrutura Diresaun Nasional Protesaun Patrimoniu Estadu  husi nasionál to’o munisípiu oinsá bele prepara an di’ak ho ajénsia seguransa sira seluk hanesan Forsa Armada no PNTL atu bele fó apoiu ba eleisaun parlamentár,” Dehan Komandante Operasaun Nasional APC, Nuno Romualdo Gomes ba jornalista Iha edifísiu Seguransa Sivil Kaikoli Dili, Quarta 05/04/2023.

Nia afirma, atu bele hatene progresu saida mak durante ne’e la’o ona iha diresaun nasionál  rejionál no munisipál sira, liuliu kona-ba ezekusaun servisu operasionál  DNSPPP, tanba ne’e  husu ba diresaun tomak atu mantein disiplina no kumpre nafatin ba  lejizlasaun ne’ebé sai hanesan matadalan servisu ba DNSPPP nian.

Komandante Operasaun Nasional APC, Nuno Romualdo Gomes.

Nia hatete ida seluk fó hanoin ba sira atu iha nafatin kooperasaun servisu ho  komunidade no    autoridade lokál sira atu bele garantia eleisaun parlamentár la’o ho di’ak.

“Ita iha regulamentu  disiplinar atu halo kontrola sira no ami orienta estrutura tomak iha munisípiu  atu kontrolu membru ne’ebé koloka ba iha postu hotu hotu, ita fiar ho orientasaun sira ne’e ita-nia membru tomak mantein disiplina iha sira nia ezekusaun tarefas servisu operasionál,” Romualdo deklara.

Iha sorin seluk Diretor DNSPP Francisco Soares argumenta, ohin  halo enkontru ida ne’e husi nivel nasionál rejionál ba to iha munisipál sira xefe seksoens sira mai hotu bele hetan orientasaun ruma iha   komandante operasaun nasionál oinsá servisu di’ak liu tan.

“Ligadu ba eleisaun parlamentár, situasaun agora presiza tau atensaun tanba seguransa patrimóniu publika ne’e atu mantein seguransa ba proteje  sasán estadu nian maibé orienta mós ba membru sira tenke atensaun másimu  iha eleisaun oinsá la’o di’ak,” dehan nia.

Nia afirma, bainhira iha violénsia ruma akontese liga ba sasán estadu nian, presiza tau atensaun no mós  akontese buat ruma tenke lalais hato’o informasaun ba autoridade seguransa sira atua ka bele halo intervensaun.

Entretantu Xefe Seksaun  Operasional , Munisipiu Lautem Anacleto Madeira hatutan bazeia ba orientasaun husi Komandu APC atu deztakadu membru balu iha área remotas nune’e aplika tuir orientasaun hodi atinji  objetivu servisu.

Jornalista : Esperança Monteiro Soares

Editór       : Orlando Magno

banner 325x300