Dezenvolve Turismu Iha Rai Laran, Eldino Organiza Joven Halo Rehabilitasaun Maumeta Beach

banner 120x600

(Likisa), Mudansa Prezidente Unidade Juventude Kreativu Suku Mau Meta postu administrativu Bazartete munisipiu Likisa (UJKSM), Eldino Correia dos Santos informa, nia parte halo rehabilitasaun fatin turizumu Maumeta Beach atu fo servisu ba nia aan no ba joventude sira atu dezenvolve turistiku iha rai laran.

Prezidente UJKSM, Eldino Correia dos Santos

Eldino konta, fatin Turizmu Maumeta Beach uluk harii kedas iha tempu indonesia, iha tinan 2012 guvernu abandona to’o agora, entaun iha 2018 juventude organiza malu hodi halo rehabilitasaun ba fatin Turismu ne’e.

“Ami hakarak hadia fatin ne’e sai di’ak liu tan iha sosiedade nia haree, tan ne’e ita fo servisu ba joven sira hodi hamutuk dezenvolve turizmu hanesan setor ne’ebé importante iha rai laran no hatudu bá mundu katak, ita moos iha turizmu ne’ebé furak no bele atrai ema bele mai vizita” dehan prezidente (UJSM) Eldino bá mediamudansa.info iha Likisa, Segunda (18/07/2022).

Nia argumenta, Iha joven barak fiar ba negósiu tanba negosiu la’os de’it halo osan maibé Kontestu sósial ba joven sira dala barak hasoru difikuldade husi kondisaun ekonomia sosial, maibé sira nia servisu iha mudansa espera ba future hodi sustenta sira nia moris hodi realiza sira nia mehi.

Memru UJKSM pinta hela Uma/pongdok iha Maumeta Beach Likisa.

“dala barak joven sai na’in bá sira nia negósiu, rasik hanesan fasilidade hodi garantia lukru liu husi sira nia rezultadu negósiu ne’ebé iha, tan joven barak fiar maka bele negósiu halo sira atinji sira nia mehi hodi halo atividade liu husi inisiativa no kreatividade rasik” Nia esplika.

Eldino deklara, fo-foun harii grupu ida ne’e ho osan montante 300.00 dolar hodi hadia  hanesan Pinta uma, no hola fiu kuaze meteru 250 tanba ezistensia grupu ida ne’e atu promove no fo servisu ba juventude sira ne’ebé iha kreatividade.

Jornalista     : Azelio da Cruz

Editór             : Orlando Magno

banner 325x300