Nelio : Idade La Saí Sasukat Hodi Ajuda Nia Inan Faan Sasan

banner 120x600

(Dilí) Mudansa – Negosiante Nelio José Cardoso Pereira hateten, ho inisíativu ajuda nia inan faan sasan hodi bele kompleta bá iha nesesidade uma laran no balu kontinua rai bá kofre.

Negosiante Nelio ho idade sanulu resin-haat (14) oan husi Antoninho Pereira no inan Clara José Sarmento Nelio iha maun alin nain hitu (7) kompostu hosi feto rua no Mane lima no nia mak oan bà da lima husi maun alin nain 7 no agora dadaun ne’e sira hela iha Bidau.

Idade la sai sasukat ba ha’u ajuda mama faan sasan, maibé ha’u ho inisíativu hakarak ajuda ama faan sasan hodi bele kompleta bá iha nesesidade uma laran no balu kontinua rai bá kofre no ha’u rasik mak hakarak faan ajuda ha’u nia mama komesa iha tinan 2023 to’o mai agora, ” Dehan negosiante Nelio José Cardoso Pereira ba jornalista Media Mudansa iha Cristu Rei sesta-Feira (05/07/24)

Nia aresenta, nia ho mama hahú halo negosiu ho modal dollar atus-ida ($100.00) hodi sosa sasan sira bá faan.

Ho modal dollar atus-ida ($100.00) hodi sosa sasan sira bá faan hanesan, White Coffee, Kafe, Supremi,Pop-mie, Paun, Biskuat no seluk tan no rendimentu ne’ebé hetan kada loron husi negosiu ne’e ho dollar sanulu resin-hitu ($17.00) liu mak Dollar rua-nulu ($20.00),” Nia sublina

Nelio hatutan, dezafiu ne’ebé nia familia hasoru maka hanesan hetan problema hosi ema, konta no tarata sira tanbá moris ho faan sasan.

Dezafius ne’ebé durante ha’u ho familia hasoru maka simu trata, hirus no konta husi ema, tanbà ami nia moris faan sasan,maibé hau nafatin ho fuan boot kontinua faan,tanbá hakarak hadía moris diak liu tan lakoi atu tane liman ba ema,”Nia esplika

Nelio José Cardoso Pereira dadaun ne’e hala’o hela nia Estudu iha Bidau Akadiru-hun ho klase 9° dadeer tuku-ualu (08h00), nia tama eskola saí fali iha tuku 12h00 Otl, tuir bá ajuda nia ama faan sasan, maibé Nelio nafatin kumpri dever hanesan estudante bainhira simu traballu siénsia eskola nian, nafatin halo iha fatin ne’ebé nia faan sasan bá.

Jornálista :Domingos Castro estajiada Nelia Pereira
Editóra: Delfina Borges

banner 325x300