Sosial  

Partidu PD Halo Solidaridade Ba Uma Mahon F-FCJ Hodi Selebra Ezistensia PD Ba Dala XXIII

banner 120x600

(Dili) Mudansa- Selebra aniversariu ezistensia Partidu Demokratiku (PD) ba dala XXIII organizasaun feto Demokratiku hili fatin uma-Mahon Fundasaun Forum Komunikasaun Oratariu Dom Bosco Balide (F-FCJ-ODV) Mai apoiu nesesidade baziku oituan ba alin sira ne’ebe hamahan-an iha Uma-mahon ida ne’e.

“Ami hare alin sira iha ne’e presija ami nia apoiu e hanesan organizasaun partidu ami ho laran mai apoiu alin sira iha uma-Mahon Fundasaun Forum Komunikasaun Oratariu Dom Bosco Balide (F-FCJ-ODB) Mai apoiu nesesidade baziku oituan ba alin sira ne’ebe hamahan-an iha Uma-mahon ida ne’e hodi selebra aniversariu ezistensia Partidu Demokratiku (PD) ba dala XXIII ” Dehan Mateus de Rosario Cabral hafoin vizita uma Mahon F-FCJ-ODB ba jornalista sira iha Balide Dili, kinta (06/06/24).

Nia esplika, sasan ne’ebe sira lori mak hanesan nesesidade baziku ba loron-loron nian, hodi selebra loron aniversariu Partidu PD nian ba dala XXIII ne’ebé sei monu iha fulan ida ne’e nia laran no sei halo mós aktividade lubuk ida iha horseik no ohin.

“Ami laiha buat barak atu fó, maibé kbiit ne’ebé ami iha mak ami mai apoiu ba alin sira ne’ebe iha fatin ne’e ho ezistensia Partidu Demokratiku ba XXIII monu iha dia 10 fulan juñu iha tinan ida ne’e ami iha aktividades lubun ida atu komemora loron partidu nian hanesan horseik ami hahú ba seminteriu Prezidente Lasama nian ohin ami mai apoiu alin sira iha fatin ida ne’e, hau reprezenta Estrutura masimu Partido apoiu nesesidade baziku ami mos iha aktividades selebrasaun missa e no mós ami nia prezidente rasik sei taka ho konferensia Impresa hodi fo menssagen ba kuadru ho indikativu nian no mós povu iha Timor-Leste kona-ba ezistensia iha Timor-leste. ” Nia salienta.

Entertanu, hanesan ema humanu oan ka Timor oan sente triste ho alin sira ne’e husu Governu no Organizasaun non Governaental sira nafatin tau matan.

“Ami husu nafatin ba organizasaun parte Governu, Organizasaun Governamental atu tau matak nafatin ba alin sira ne’e nu’udar sidadaun Timor oan ne’ebé hetan vitima ita presija apoiu.” Nia sujere.

Iha fatin hanesan Fundador Fundador forum komunikasaun Oratariu Dom Bosco (F-FCJ-ODB) Balide,Cipriano Oliveira hato’o bemvindo no agradese ba Partidu Demokratiku (PD) ba apoiu ida ne’e bele hatuan iis ba alin sira.

“Diak agradese ba partidu PD no Bemvindu ami servisu hamutuk ho Governu no Ministeriu Solidariedade apovasaun liu husi apoiu ida ne’e bele hatutan i’is oituan ba alin sira ne’ebé mak hamahan an iha uma mahon ida ne’e.” Dehan Fundador F-FCJ Cipriano.

Fundador ne’e esplika, alin sira ne’e mai ho kazu la hanessn kazu balun hetan oportunidade ba escola balun posesu lao hela sira nia sirkulasaun ne’e bazeia ba sira nia kazu.

“Alin sira hela iha uma mahon ida ne’e mai ho kazu ne’ebé mak la hanesan iha kaxu ba alin sira bele ba eskola no balu prosesu lao hela bazeia ba sira nia kazu nia durasaun kleur sira mós bele ba escola no kolega sira servisu iha ne’e mak tau matan ba sira durante 24 oras semana tomak no servisu troka malu,maske sira nia salariu tian klaran mak foin simu,maibé sira nafatin fó sira nia vontade.” Nia hakotu.

Joranlista : Inacio Silva / Estajiada Ligia Bruno
Editor       : Delfina Borses

banner 325x300