Profesór/a  kontratadu  prontu kompete  iha konkursu públiku

banner 120x600

(Dili) Mudansa- Tuir Porta-Vóz Agustinho  Da Costa Belo ,L.Ed  hateten, Profesór sira prontu atu kompete  Fila fali vaga konkursu públiku ne’ebé mak Ministeriu  Edukasaun  loke. Prontu mós atu obedese regras ne’ebé governu iha.

“Ami konkorda ho Konkursu  públiku  ne’ebé mak Ministeriu  prepara hela no ami mós komesa prepara dokumentu sira atu submete ba  parte relavante ne’ebé mak simu dokumentu, ami prontu atu kompete, kestaun manan ka lakon fila fali ba ida-idak nia matenek kapasidade no profisaun  prontu atu kompete no la’o tuir regras hanesan Ministra Edukasaun no mós primeiru Ministru ne’ebé ko’alia ona.” Dehan Porta-Vóz Agostinho Da Costa Belo,L.Ed ba jornalista sira liu husi Konferensia Imprense ne’ebé realiza iha Largo Lecidere Dili,(29/01/24).

Porta-Vóz ne’e esplika, lolos ne’e sira  partisipa hotu iha Konferensia Imprensa ne’e, tanbà ohin loron dahuluk ba submete  dokumentu  iha INFORDEPE tanba ne’e mak maioria la marka prezensa  iha fatin ne’e.

“Profesór barak mak submete dokumentu sira, maski menus partisipasaun  atu halo Konferensia, maibé sira prontu tuir teste, ba reklamente ho Profesór kontratadu iha tinan 2023 iha loron 31  fulan dezembru ne’e kontratu  mak termina ka hotu ona, loke konkursu publika ne’ebé iha ami bele kompete fila fali karik iha oportunidade,ami bele servisu fali nu’udar Profesór karik la liu ida ne’e la’os sorti ba ami ohin deit,maibe sei iha oportunidade no  tempu seluk.Tenik Porta-Vóz.

Porta-Vóz Agostinho subliña sira prontu la’o tuir regras husi Ministeriu Edukasaun  ba nia kelega sira ne’ebé mak lakoi tuir ne’e sira nia Direitu.

“Timor-Leste ne’e Demokrasia  ne’ebé fila fali ba idak-idak nia an ami sira ne’ebé mak agora mai ho nivél Lisensatura no mós Baicharelatu, kolaga balun ne’ebé mak reklamente mai husi Lisensatura  no Baicharelatu, maibé sira hotu reklamadu,”Dehan Porta Vos Agustinho

Nia akresenta, Voluntariu iha tinan 2014  naran la sai iha tinan 2023, sira ne’e  sai Reklamente  no sira ne’ebé mak mai ho nivél Esnisu Sekundaria  bele assina kontratu,tanbà ne’e mak irregularidade  ne’ebé mak Primeiru Ministru  ho Ministeriu Edukasaun resolve atu nune’e tenki la’o tuir regras no servisu hamutuk ho Funsaun Públiku.

Ba Profesór sira ne’ebé mak Nivél Ensinu Sekundariu nu’udar Profesór  fo hanoin malu oinsa atu hakbesik ba Ministeriu Edukasaun nune’e kompitensia Ministeriu  Edukasaun  mak hatene, maibé bazeia ba Lei artigu 29  ne’ebé hateten katak bainhira sai manorin nain minimu baicharelatu no masimu Lisensatura, entaun meius ida mak hakbesik an ba Ministeriu  Edukasaun  ko’alia Etika Profisional atu nune’e sira bele konsidera ne’e kompetenisa Ministeriu Edukasaun no mós Primeiru ministru.

“Profesór/a sira initiativa rasik la’o tuir  atu kompete, tanbà ami lakoi atu hola parte 100% envolve iha manifestasaun ka kontra Ministeriu Edukasaun no mós primeiru  Ministru nia regra. sira ne’ebé la kompete sira nia Direitu sira ketak ami ketak, tanbà ne’e mak sai grupu rua no Demokrasia hatudu momós.”Nia hakotu

Estajiada : Marcelina Da Siva Sarmento

Editornn : Delfina Borges

banner 325x300