Sosial  

Atu Alkansa Dezenvolvimentu Sustentavel Presiza Asaun  Konjunta

banner 120x600

(Dili)  Mudansa – Diretor Ezekutivu Asosiasaun Defisiénsia Timor Leste (ADTL) Cesario da Silva Informa, Selebrasaun loron mundiál ba ema ho defisiénsia husi munisípiu hotu atu asegura dezenvolvimentu presiza asaun konjunta nunee bele alkansa Dezenvolvimentu sustentavel.

Atividade selebrasaun ba loron mundiál ba ema ho defisiénsia ba tinan ida ne’e 2023 ho Tema, Unido iha asaun hodi  salva no alkansa objetivu dezenvolvimentu sustentavel ba ho ema defisiénsia sira.

“Ohin selebra loron mundiál ba ema ho defisiénsia atu asegura dezenvolvimentu Timor-Leste inkluzivu prosperu rejilente sustentavel presiza asaun konjunta, nune’e bele la’o tuir mundu nia presiza ne’ebé mak iha,” Dehan Diretor (ADTL) Cesario da Silva ba jornalista sira iha CCD Dili sesta 1/12/2023.

Nia hateten, implementasaun ezekusaun alokasaun rekursu ba polítika sira seidauk másimu tanba ne’e tema ida ne’e hafanu ema hotu liuliu governante sira atu bele Unido iha asaun ba ema ho defisiénsia sira.

“Asaun simples servisu konkreta hanesan aloka rekursu ba implementa polítika ne’ebé ita ko’alia atu asegura maibé inkluzaun defisiénsia tenke halo mudansa mak ita presiza aloka kustu estadu nian hanesan orsamentu jerál estadu,”  Nia informa

Cesario relata, Refleta ba tema mundiál hanoin Unido asaun seidauk másimu liuliu unidu entidade hotu no instituisaun estadu públiku sira inklui individu sira nia asaun unidu atu tulun ema defisiénsia seidauk másimu, tanba Timor-Leste seidauk inkluzivu seidauk asesivel tanba ema ema ho defisiénsia sei enfrenta barreira barak.

“Ema ho defisiénsia labele ba servisu tanba kondisaun iha eskritóriu oportunidade fó ba sira mós la iha, ha’u hanoin situasaun ne’e presiza duni halo reflesaun ne’ebé di’ak hodi azusta ita-nia an ba tema ne’ebé mak iha,” Hakotu Nia

Jornalista : Gaudencia Belo

Editor        : Orlando Magno

banner 325x300
Editor: Orlando Magno