Haketak An Husi Familia Susesu Iha Akademiku

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Durante tinan lubun ida mak estudante sira, luta ba ida idak nia futuru liu husi dalan ne’ebé la hanesan maibé hirak ne’e hotu balu haketak an ho familia tan de’it hakarak susesu iha edukasaun formal liuliu iha nivel akademiku.

Asuntu ne’e, hato’o husi Sekretariu Jeral g7+  Helder da Costa, bainhira halo diskursu iha serimonia Judisium ba Fakuldade Ciénsia Sociais  Humanas, Universidade da Paz (UNPAZ)ba dala XVll, Tinan Akadémiku 2023  ho Tema Matenek Hodi Servi Povu No Nasaun Ho Resposabilidade, segunda, 27/11/2023.

“Estudante sira nia susesu iha akademika konsege navega iha aula no ultrapasas dezafiu oioin selu propinas selu kos hodi husik familia iha foho mai buka matenek iha Universidade da Paz Dili hodi servi ita-nia rai doben Timor-Leste,” Dehan Helder.

Sekretariu Jerál ne’e hateten, judisiariu sira tenke orgullu ba susesu ne’e tanba sakrifisiu mai husi Inan Aman mak ohin loron bele atinje objetivu hodi susesu iha akademiku.

“Parabens ba ita bo’ot sira hotu tanba sakrifisiu lubun ne’e mai husi grupo no familia, inan-aman, maun-alin, tiu-tian, avoo, no mós ita bo’ot sira nia doben ne’ebé marka presenza ba loron ohin,” nia afirma.

Entretantu total Judisiariu husi Fakuldade Ciensia Sosiais Humana Universidade da Paz, hamutuk 265 kompostu husi Departamentu Relasaun Internasional 119 (feto 61 mane 58), Politika Dezenvolvimentu 53 (feto 19 mane 34), Estudu ba Paz (mane 3), no mós Departamentu Administrasaun Públiku 90 (feto 58 mane 32).

Jornalista : Gaudencia Belo

Editór        : Orlando Magno

banner 325x300
Editor: Orlando Magno