Hatan Ezijensia, Dulce Orienta Ona Ekipa Halo Levantamentu Ba EBF Zulo Taz

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Relasiona ho ezijénsia husi Koordenadora Ensinu Baziku Filial 1, 2 Zulo Taz ne’ebé husu Ministeriu Edukasaun atu apoiu emerjénsia ba eskola EBF 1, 2 Zulo Taz tanba estudante sira hala’o aprendizajen iha de’it lona okos.

Tanba ne’e, Ministra Edukasaun (ME) Dulce Soares deside orienta ona ekipa tun ba terenu hodi halo levantamentu dadus ba Eskola Ensinu Báziku Filiál (EBF) 1, 2 Zulo Taz, ne’ebé foin lalais hetan estragus husi Dezastre Naturais (Erozaun) iha Postu Administrativu Zumalai, Munisípiu Kovalima.

“Ekipa husi ME tun direta ba fatin akontesimentu hodi halo ona levantamentu,”dehan Ministra Dulce ba Media Mudansa iha Parlamentu Nasionál, kuarta 19/07/2023.

Nia akresenta, depois halo tiha levantamentu, Ministériu Edukasaun mós sei koko atu aloka orsamentu balun, nune’e iha tempu badak bele ba hadi’a eskola filafali, atu prosesu aprendizajen bele la’o ho di’ak.

Nia haktuir kestaun eskola aat la’os ne’e de’it maibé iha eskola sira seluk ne’ebé mós hetan estragu, hanesan mós iha Ataúro, Ministériu Edukasaun sei halo esforsu hotu para hadi’a.

“Sim ba eskola ne’ebé hetan estragus, governu liuhusi Ministériu Edukasaun sei tau esforsu atu hadi’a eskola sira ne’e hotu,”katak nia.

Entretantu Eskola Ensinu Báziku Filiál (EBF) 1, 2 Zulo Taz Postu Administrativu Zumalai Munisípiu Kovalima, hetan estragus husi erozaun, dadaun ne’e estudante sira hala’o prosesu aprendizajen iha de’it lona okos to’o ona semana ida.

Nune’e mós situasaun hanesan akontese ba Estudante sira iha Aldeia Fatu’u Suku Bikeli Munisípiu Atauru tuir prosesu aprendizajen iha de’it ai-huun okos, tanba eskola Pre-Eskolár Evenejer ho Ensinu Báziku Filiál (EBF) Fatu’u, hetan estragus husi anin boot ne’ebé akontese iha fulan Dezembru tinan kotuk.

Jornalista : Julião da Silva

Editór       : Orlando Magno

banner 325x300