Ai-huun Sai Fatin Aprendizajen, Eskola Rua Iha Bikeli Husu Tulun Ba Horta

banner 120x600

(Atauru) Mudansa – Estudante sira iha Aldeia Fatu’u suku Bikeli munisípiu Atauru tuir prosesu aprendizajen iha de’it ai huun tanba eskola Pre-Eskolar Evenejer ho Ensinu Baziku Filial (EBF) Fatu’u hetan estragus husi anin boot ne’ebé akontese iha fulan dezembru tinan kotuk.

Relasiona ho asuntu ne’e, Koordenadora Pré Eskolar Evenejer ho Diretor EBF Fatu’u husu ba Prezidente Republika José Ramos Horta atu apoiu ekipamentus konstrusaun hodi halo reabilitasaun ba eskola ne’ebé dadaun ne’e kondisaun aat hela.

Koordenadóra Pré Eskolar Evenjer, Asmiranda Soares Gomes informa, nia husu ba Prezidente Repúblika José Manuel Ramos-Horta atu apoia reabilitasaun eskola infantíl ne’ebé akumula estudante 25.

“To’o agora ami seidauk hetan ajuda ruma, ne’e duni husu Prezidente ajuda netik ami-nia eskola, nune’e aprendizajen bele la’o ho di’ak, tanba durante ne’e ami hanorin de’it iha ai-mahon, karik udan, nafatin hanorin ami nia oan sira iha ami nia uma,” dehan Koordenadora Pré Eskolar Evenejer Asmiranda liuhusi komunikadu ne’ebé média mudansa asesu husi Gabinete Prezidente Repúblika, sábadu, 17/06/2023.

Eskola Pre-Eskolar ne’ebe anin sobu iha fulan dezembru tinan kotuk, too agora seidauk hetan ajudus husi parte relevante,  tanba ne’e estudante sira hala’o prosesu aprendijajen iha deit ai mahon.

Gomes haktuir, problema dezastre ne’ebé eskola ne’e hasoru, tinan kotuk aprezenta tiha ona ba Ministériu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), maibé to’o agora seidauk hetan resposta.

Tuir nia, Dezastre naturais ne’ebé akontese iha fulan Dezembru tinan kotuk mós sobu edifísiu Eskola Bázika Filiál Fatu’u ne’ebé didin ho au.

“Ami nia kondisaun eskola ladi’ak, ne’e duni husu ba Avo Ramos-Horta atu hadi’a ami nia eskola,” Tenik estudante EBF Fatu’u, Muri Melodia Gomes de Araújo

Fatin hanesan, Koordenadór EBF Fatu’u, Jonas Soares Araújo, hatete, eskola ne’ebé sira uza mós, la iha didin, atu bele garante prosesu aprendizajen, tanba ne’e husu apoiu husi Prezidente Repúblika.

“Ha’u hakarak hato’o ba sua Eselénsia Prezidente Repúblika, José Ramos-Horta, durante tinan hirak nia laran ona, kondisaun eskola la di’ak ami nia estudante sira la aprende iha fatin di’ak, sira aprende iha ai huun. Udan mai, sira tenke lori estudante sira ba aprende iha fatin mahon, difisil ba mestre sira atu hanorin oan sira,” Relata nia.

Nune’e mós Delegada aldeia Fatu’u, Suku Bikeli, Fernanda da Costa Barbosa mós husu PR atu solusiona problema ne’ebé mak enfrenta husi Pre-Eskolar Evenejer no EBF Fatu’u.

“Anin boot sobu eskola ida ne’e, la iha fatin di’ak ba sira hodi aprende, sira uza ai-mahon, udan kuandu mai ona, sira tenke sees. Ha’u husu ba Prezidente José Ramos-Horta, ajuda lalais eskola ne’ebé dook husi Kapitál Munisípiu Ataúru, para ami nia oan sira bele eskola” Tenik delegada ne’e.

Jornalista : Julião da Silva

Editór       : Orlando Magno

banner 325x300