RDTL- RI Haforsa Kooperasaun Iha Area Indústria

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Governu Republika Demokratika Timor-Leste(RDTL) liu husi Ministériu Turizmu Komersiu no Industria (MTCI) haforsa ka hamoris Kooperasaun ho Governu Indonezia iha área indústria hodi diversifika produtu sira

Hafoun hikas akordu ne’e bainhira Ministru Turizmu Komersiu no Industria, Jose Lucas do Carmo da Silva akompaña Primeiru Ministru Taur Matan Ruak nia Vizita Traballu iha Indonezia

Ministru informa, Objetivu  husi akordu ne’e atu servisu hamutuk ho Ministeriu Industria Republik Indonesia nian iha área Industria, no atu haforsa liu tan iha área Rekursu Humanu.

“Asina akordu ne’e atu halo estensaun ba akordu ne’ebé uluk halo iha tinan 2002, durante ne’e ita hala’o  Kooperasaun  iha área Industria tanba impaktu husi pandemia Covid19, tanba ne’e ita ba halo estensaun ba ida ne’e hodi servisu hamutuk iha área indústria,” dehan Ministru MTCI Jose Lucas hafoin fila hikas husi Indonézia Iha Aeroportu Internasional Nicolau Lobato Comoro,Kuarta(15/02/2023)

Membru Governu ne’e haktuir iha Koperasaun institusionál entre MTCI ho Ministeriu indústria Indonesia atu hare hamutuk oinsá atu haforsa malu iha área rekursu umanu no Industria nian.

“Ita atu hare mós oinsá atu diversifika Industria sekundária sira iha Rai laran ne’ebé durante ne’e la’o di’ak no atu haforsa liu tan iha futuru, ita bele Servisu hamutuk ho di’ak no hare mós kualidade tais iha ita-nia Rain,” Nia informa

Nia reforsa Industria iha Timor mak indústria sekundária potensialidade ne’ebé boot tanba ne’e Govenru nafatin kontinua durante ne’e halo ona nune’e buka atu hamoris ka halo estensaun ba akordu ida ne’e nafatin hodi hare ba nia potensialidade.

“Kona-ba tais presiza tebes hasa’e ka eleva ninia kualidade tanba ne’e ita hakarak Koperasaun ho Ministeriu Industria Indonesia hodi bele diversifika produtu sira hotu no ita mós iha kooperasaun ezistente ne’ebé iha ona oinsá atu eleva ita-nia Joventude sira nia kapasidade iha área soldadura no tékniku sira seluk”,Dehan nia

Enkuantu iha mós Industria sekundária sira seluk iha área hortikultura no Agrikultura nian ne’ebé eziste ona  nune’e iha kooperasaun ba oin liuliu iha kapasitasaun.

Entretantu akordu ne’ebé asina husi MTCI iha loron 13 fulan ne’e, iha Palasiu Prezidensia Bogor Java Oeste iha área Industria nian mak hanesan, Memorandu Entendimentu Kooperasaun iha área Dezenvolvimentu Rekursu Humanos no Interkámbiu Koñesimentu no mós Entendimentu Kooperasaun iha área Tékniku Industrial no akordu ne’e rasik nia durasaun ba tinan lima.

Estaziado : Zemidonio Martins

Editor       : Orlando Magno

banner 325x300