Aniceto “CNRT Labele Blokeia Eleisaun Ba Komisiáriu KAK”

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Prezidente Parlamentu Nasionál (PN) Aniceto Longuinhos Guterres Lopes ezije ba Deputadu 21 husi Bankada CNRT atu labele blokeia Eleisaun ba kandidatu Komisiáriu Komisaun Anti Korupsaun (KAK).

“Komisiariu ida agora hili iha 2019 nia mandatu termina ona, momentu ne’e FRETILIN iha opozisaun, ami la insiste buat barak maibé ha’u rasik mak xefe bankada ho membru bankada FRETILIN hotu-hotu mai tuur iha ne’e, se ita la konkorda berarti ita vota kontra, maibé ita labele blokeia prosesu ne’e, tanba ida ne’e órgaun estadu,”dehan nia iha plenária PN, tersa 14/02/2023.

Nia relata, husu dala ida tan ba Xefe bankada CNRT, maski la konkorda malu no vinga malu maibé tenke iha sentidu de estadu atu labele vinga estadu.

“Bele la konkorda malu, ita bele vinga malu, mais ita labele vinga estadu, ne’e mak ha’u-nia pozisaun,”afirma nia.

Hatán ba kestaun ne’e, Xefe Bankada CNRT Duarte Nunes hatete, pozisaun CNRT nian kona-ba eleisaun ba komisáriu KAK ne’e presiza iha konsensu ruma, tanba tuir lei  deputadu na’in 49 mak sei konvoka reuniaun ida-ne’e.

“Ita tenke haree se sé mak atu propoin mai para ita konkorre atu ba, ha’u lakohi diskute ninia kualifikasaun ka saida de’it tanba ne’e privasidade ema ida-idak nian, maibé se ita hakarak ita tuur ita ko’alia, mais la’os iha ne’e, ida-ne’e mak ami-nia pozisaun,” Duarte haktuir.

Nia akresenta, ko’alia kona-ba sentidu de estadu, bankada CNRT hanoin, la presiza diskute iha ne’e tanba dala ruma prezidente parlamentu ho deputadu sira iha intendimentu la hanesan maibé klaru katak bainhira haree ba lei ne’e deputadu presiza ko’alia, se  hakarak hetan ema ida para troka komisáriu, ne’e tenke ko’alia.

Jornalista : Julião da Silva

Editór       : Orlando Magno

banner 325x300