Despaixu Taka ESTV 3 iha Ermera, UNEUMER “MEJD Aumenta Problema Iha TL”

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Uniaun Estudante Universitario Municipio Ermera (UNEUMER) hanesan organizasaun voluntáriu, kamadas  akadémiku halibur estudante Universitario Ermera ona  realiza Konferensia Imprensa des konkorda totál  ba demisaun husi Ministerio Edukasaun Juventude Desportu (MEJD) taka eskola Tekniku Vokasional 3 iha Munisipiu Ermera ida ne’e aumenta problema boot ba estudante sira iha rai laran.

MEJD hatuun despaixu atu taka no suspende, ESTV  3 Ermera  hanesan eskola ESTV Raikala, ne’ebé lokaliza iha postu administrativu Ermera suku Estadu ESTV CALBALE ne’ebé lokaliza iha postu Letefoho suku Lauana no ESTV Reman Bote lokaliza iha postu Atsabe suku Lasaun.

“Estudante sei sai vítima liu no sai abandonadu ba desizaun MEJD ne’ebé hakarak taka  ESTV 3, ida ne’e  Ministriu Edukasaun rasik kontribui no aumenta problema iha sosiedade no mós enkoraja foin-sa’e sira barak atu sai abandonadu, husi desizaun Ministriu Edukasaun nian,” Dehan Portavoz  Zaqueu Maia  de Araujo ba jornalista sira  iha  Jardim 5 de Maiu Colmera Dili, kinta, (02/02/2023).

Porta Voz Zaqueu akresenta,  Ministeriu Edukasaun hanoin atu taka  eskola sira ne’e maka sei hamosu prejuizu no implikasaun negativu ba estudante sira ne’ebé hela iha área rurál tanba susar atu asesu ba eskola  ne’ebé sentraliza iha Kapital no munisípiu.

“Ministru MEJD Armindo Maia katak la tempu ona atu taka eskola  ne’ebé estabelese  maibé presiza kontribui hodi dezenvolve liu tan eskola hirak ne’e hodi hasa’e  kualidade edukasaun iha Timor-Leste,” nia argumenta.

Nia afirma, UNEUMER nia pozisaun la konkorda totál ho desizaun Ministriu Edukasaun nian, tanba fundamentu tiha ona iha Lei inan konstituisaun RDTL iha artigu 59 Nu.2 katak ema hotu hotu iha direitu hanesan ba oportunidade atu eskola no formasaun servisu/profisaun nian.

“Ministriu Edukasaun tenke dezenvolve hanesan ba ema hotu no to’o ba ema hotu iha baze territóriu nasionál, la’os de’it atu sentraliza  Edukasaun iha Kapital no Munisipiu hodi la fó biban ba sidadaun sira ne’ebé hela iha área rurál atu asesu ba eskola,” Nia hateten.

Zaqueu lamenta, Pior liu  mak eskola ne’ebé loke  ona iha baze, MEJD lakohi kontinua dezenvolve ba futuru, maibé  MEJD rasik mak atu taka ne’e susar tebes atu garante edukasaun parsial ba ema hotu.

atu taka eskola tolu ne’e ho razaun la prienxe kritéria fasilidade ida ne’e ministériu nia responsabilidade  atu tau fasilidade ministériu mak sai matadalan lori eskola ne’ebé mak seidauk prienxe rekezitus bele ba prienxe rekezitus.

UNEUMER la konkorda totál ho desizaun ministériu Edukasaun nia  razaun eskola tolu (3) ne’ebé eziste ona nu’udar alternativu hodi solusiona estudante ne’ebé iha área rurál no laiha kbiit atu asesu ba eskola  ne’ebé sentraliza iha kapitál no munisípiu.

“Ezistensia ESTV Raikala sai hanesan sentru hodi fasilita estudante sira husi suku Estadu, Goulolo, Eraulo, Lauala Leten, Humboe Raimerhei inklui suku Riheu. Ezisténsia ESTV Calbale Lauana sai hanesan sentru hodi fasilita estudante sira iha suku Lauana suku Baboe Leten postu Atsabe suku Leimea. Ezisténsia ESTV Reman Bote sai hanesan sentru hodi fasilita estudante sira iha suku Lasaun, Batumanu, Obulo, Atara,inklui munisípiu Bobonaro suku Hauba.” Porta Voz Salienta.

Hare ba realidade ezisténsia eskola 3 refere merese duni MEJD  atu kria kondisaun ne’ebé dignu hodi garante kualidade edukasaun to’o iha baze la’os atu taka mak sai alternativu solusaun ba komunidade no sosiedade.

Nia relata, Asuntu definitivu sira ne’ebé mensiona iha leten maka UNEUMER hakarak rekomenda ba MEJD tenke tau prioridade ba eskola sira ne’ebé fasilidade mínimu no sei dauk prienxe rekezitus liuliu eskola  Eskola ESTV Raikala, ESTV Calbale Lauana No ESTV Reman-Bote Atsabe Iha Munisipiu  Ermera.

“Husu ba diretór Jeral trata asuntu eskola Sekundariu Tekniku Vokasional husu atu servisu hamutuk ho MEJD  no mós Diretor edukasaun munisípiu hodi toma responsabilidade ba eskola 3 refere,” nia sujere.

Nia haktuir, husu ba parlamentu Nasional komisaun G ne’ebé trata asuntu Edukasaun iha Timor-Leste atu tau atensaun sériu ba polémika ne’ebé akontese ba eskola 3 iha Munisipiu Ermera katak MEJD atu taka no suspende  eskola sira ne’e sei lori impaktu negativu ba estudante sira sai vítima.

Portavós Rekomenda, ba diretór edukasaun munisípiu Ermera Eduardo Martins atu dezempeñu papél nu’udar lideransa másimu ba edukasaun iha Munisipiu Ermera hodi responsabiliza ba problema  ne’ebé dadaun ne’e eskola 3 hasoru, husu mós ba sosiedade Sivil iha munisípiu Ermera inan-aman no veteranu sira, Autoridade munisípiu Ermera nian hamutuk  buka solusaun ba problema edukasaun  iha Ermera.

Jornalista : Delfina Borges

Editór       : Orlando Magno

banner 325x300