Servisu Sekreta Kaptura Joven Nain Tolu Deskonfia Na’ok Motorizada Iha Dili Laran

banner 120x600

(Dili), Mudansa – Ekipa Servisu Sekreta buka tuir autór sira ba krime públiku, ne’ebé envolve iha kazu na’ok motór no telefone iha área Jardim 12 Novembru Suku Motael, Postu Administrativu Vera-Cruz, Munisipiu Dili, konsege asegura joven na’in 5 maibé na’in rua entrega hikas ba sira nia família.

Servisu sekreta ne’e, lidera hosi Servisu Informasaun Polisia Nasional (SIPN), hamutuk ho SNI (Servisu Nasional Intelijensia), Makikit Munisipiu Dili junta ho Eskuadra Vera-Cruz. Ekipa servisu sekreta rekolla uluk informasaun no lansa vijilánsia iha oras tuku 12:20 otl. kalan hodi kaptura suspeitu sira iha fatin ne’ebé la hanesan.

Ekipa servisu Sekreta kaptura uluk suspeitu ABS tinan 21, iha Suku Motael, iha ne’ebé suspeitu ne’e foin sai hosi prizaun, hela iha Suku Mascareñas-Balide no feto ida ho inisiál EXGA (17), hela iha Lurumata, Suku Fatuhada.

Iha fatin seluk, Ekipa servisu sekreta kaptura mós suspeitu DGFS (17), hela iha Bidau Massaur, Suku Santa-Ana nu’udar estudante iha eskola Palaka hamutuk ho suspeitu RX (22), hela iha Aldeia Postu Penal, Taibesi no ekipa kaptura sira na’in rua iha área merkadu Taibesi.

Ikus mai ekipa servisu sekreta kaptura tan suspeitu ATDC (15) iha área Gan 45 Hudi Laran hela iha Ai-lok Laran, Suku Bairo-Pite. Bainhira Iha prosesu identifikasaun nia laran, suspeitu sira koopera di’ak no deklara katak motór balu sira na’ok iha área Bairo dos Grilhos-Sentru Saude Formoza no área Taibese.

Evidénsia motór hirak ne’e maka hanesan Honda Beat kór mutin, xapa matríkula I.6286, Honda Beat street kór metan, xapa matríkula M.3502 no Honda Beat kór metan kahur mean, xapa matríkula Q.7712.

Hafoin Suspeitu sira tuir prosesu identifikasaun, ekipa eskuadra PNTL Vera-Cruz entrega hikas feto ida ho inisiál EXGA (17) no mane ATDC (15) ba nia família.

Enkuantu suspeitu na’in 3 seluk entrega ba Servisu Investigasaun Kriminal Nasional (SIKN) atu asegura iha Komandu PNTL Munisipiu Dili hodi halo detensaun durante oras 72 no sei kontinua primeiru interrogatóriu iha tribunál.

Jornalista : Ekipa MD

Editór         : Orlando Magno

banner 325x300