Negosiante Merkadu Taibessi Prontu Kopera ho Governu ba Eviksaun

banner 120x600

(Díli) Mudansa– Negosiante merkadu Taibesi prontu kopera ho Governu ba programa Eviksaun husi Sekretáriu Estadu Asuntu Toponemia no Organizasaun Urbana (SEATOU), importante mak governu kria fatinne’ebé dignu ba sira.

“Nu’udar sidadaun hakarak kopera ho Estadu, maibé iha negosiante barak liu ho estudante inklui ida mak ha’u, pessoalmente ha’u hakarak rekopoera ho estadu maibé, estadu mós tenki kria fatin ida dignu ba povu no tenki kria mós eskola universidade iha Munisípiu nune’e wainhira estadu halo eviksaun hanesan ne’e ami bele fila ba eskola iha Munisípiu de’it,” infórma Amujeio Damião ba jornalista média mudansa iha merkadu Taibessi, Sesta 31/05/2024

Negosiante ne’e husu ba Governu atu hasai vendedores sira husi merkadu Taibessi tenki kria kondisaun di’ak ida ba sira.

Nia mós hatutan tan katak, durante ne’e rona no hare’e infómasaun husi média maibé sira seidauk hetan karta notifikasaun husi parte governu.

“Ami rona no hare’e de’it infórmasaun husi média, maibé ami seidauk hetan karta notifikasaun husi parte governu,”dehan nia

Iha fatin hanesan negosiante Joana Barbosa hatete, nia prontu servisu hamutuk ho governu maibé estadu mós tenki hanoin fali povu.

 “Hanesan negosiante prontu servisu hamutuk ho estadu tanba ami povu iha lei nia okos, nune’e ita tenki halo tuir estadu haruka, maibé estadu mós tenki hanoin fali povu nia moris, antes sobu povu husi merkadu Taibessi hanoin mós ami bele prepara fatin ida mai ami atu buka osan hodi sustenta ami nia oan sira,” haktuir nia

Joana hatutan tan katak, nia oan nain lima (5) eskola hotu iha capital Díli, se eviksaun ne’e akontese ba sira mak sei fó impaktu ba nia oan sira nia estudu.

“Ha’u iha oan nain lima (5) ne’ebe mak da-daun ne’e eskola hotu iha Díli no eviksaun ne’e akontese mak sei fó impaktu ba labarik sira nia estudu,’’ hatutan nia

Joana Barbosa hatutan katak sira seidauk hetan informasaun kona-ba eviksaun ba merkadu Taibessi ne’e rasik no Governu seidauk tun ba ko’alia ho sira kona-ba eviksaun ne’e, nune’e nia mós husu ba governu antes hasai sira husi merkadu Taibessi tenki kria fatin ida ba sira.

Entertantu joranlista média mudansa tenta dada-lia husi parte Departamentu Jestór Merkadu Taibessi, maibé laiha responde husi parte relavante ho razaun okupadu.

Estajiada : Nelia Pereira/Ligia Bruno nia reportajen

Editora :Sandi Belo

 

banner 325x300