Sosiedade Sivíl-Membru ASEAN Halo Konferensia ho Tema “Ba Povo Ida Lidera Demokrasia no Soberania Iha Sudeste Aziatiku”

banner 120x600

(Díli) Mudansa- Porta Voz, Elizabeth Araújo, hatete, membru sira husi Komisaun Diresaun Rejional halo Konferensia hamutuk ho sosiedade sivíl no Forum ASEAN (ACSC/APF), plataforma rejionál ida husi organizasaun sosiedade sivíl ne’ebé envole Asosiasaun Nasaun Sudeste Aziátiku (ASEAN) kona-ba issue direitus umanus, demokrasia ekolojiku no seguransa, hala’o sorumutu iha Díli durante loron tolu hodi halo preparasaun ba 2024 ACSC/APF ne’ebé sei organiza husi sosiedade sivíl Timor-Leste iha fulan Setembru tinan ida-ne’e.

Desizaun signifikante sira ne’ebé lori ba konferensia ACSC/APF iha loron 25-27 fulan-setembru tinan 2024 inklui mós kona-ba tema “Ba Povu ida Lidera Demokrasia no Soberania iha Sudeste Aziátiku,” dehan porta voz Elizabeth Araujo, liu husi Konferensia imprensa, iha salaun Hak, Farol Díli, Sexta 31/05/2024.

Nia hatutan, ACSC hahú iha tinan 2005 iha Malazia no tinan-tinan, grupu sosiedade sivíl sira husi nasaun ofisial ASEAN sai nu’udar uma-na’in hodi organiza ACSC/APF paralelu ka akompanha iha sorumutu estadu nian.

“Iha tinan ida-ne’e, organizasaun sosiedade sivíl Timor-Leste nian sei organiza fali eventu ida ne’ebé antes ne’e mós hala’o ona iha 2016, tanba ne’e, sei organiza espasu sira atu rezolve asuntu sira hanesan tuir mai ne’e, ema servisu nain, Neoliberalizmu no Rejionalizmu Alternativu,Violensia Estadu, Militarizmu, Libertasaun Nasionál no Demokrasia no Tekniku Monopoliu, Autoritariu dijitál no Liberdade Internet, Krize Ekolojika, Direitu Ambiental, Asuntu Agrikultura no Urbanu i Minoridade, Povu Marjinalizadu no Justisa Jeneru no Harii Pas, Seguransa Umanu no Justisa Tranzitoriu,” informa nia

Nia akresenta, konferensia iha Setembru sei diskute mós kona-ba tópiku estratéjiku sira hanesan krize ekolojika, soberania ai-han, ekonomia rejionál, direitu umanu, solidariedade internasionál, seguransa rejionál no traballador imigrasaun sira.

“Ami Sei foka liu ba krize Myanmar nian, audiénsia públika ida kona-ba Myanmar organiza husi Provedor Justisa no Direitus Umanus iha kooperasaun ho ONG rejionál sira seluk no Sentru Nasional Chega iha 27 Maiu 2024, alende 2024 ACSC/APF korresponde ho komemorasaun tinan 25 referendum populár ne’ebé loke dalan ba restaurasaun independénsia Timor-Leste nian, tinan 20 prosesu ACSC/APF nian no mós hafoin tinan 50 luta povu Timor-Leste nian ba libertasaun nasionál, konferensia fulan Setembru sei hala’o semana rua hafoin Pope Paulo vizita Timor-Leste,” Tenik nia

Jornalista : Ana Ribeiro/Estajiada Teresa da Silva
Editora : Sandi Belo

banner 325x300