Tansá Pesoal Saúde Sira La Uza Farda Fó Asistensia Ba Ema Moras Iha HNGV?

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Fenomeno kona ba pesoál saúde ne’ebé la uza ka la hatais  farda iha momentu fó asistensia saúde  ba moras sira iha Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) analiza husi parte logikamente, hipoteza no verifikasaun :

Logikamente : iha situasaun hanesan ne’e ita bele uza aproximasaun lójika atu komprende. Primeiru, ita presiza identifika posibilidades razaun tanba saida mak pesoál saúde parese la hatais farda momentu fó asisténsia saúde ba moras sira:

Komforto: pesoál saúde parese sente katak sira nia farda ladún konfrontu no prefere liu hatais ropa ne’ebé sira konsidera konfrontu liu iha momentu fó asisténsia saúde ba moras.

Limitasaun farda: Parese iha limitasaun farda tanba ne’e mak pesoál saúde laiha farda ne’ebé di’ak no sufisiente ka  farda ne’ebé mak mós atu uza la iha.

Situasaun urjente : Iha situasaun ne’ebé mak urjente, hanesan dezastre naturais ka situasaun klínika ne’ebé krítiku, tanba pesoál saúde tenke serbisu lais no tanba laiha tempu atu hatais farda.

Regulamentu lokál : pesoál saúde balun hetan autorizasaun ka iha regulamentu balun ne’ebé bele fó oportunidade ba pesoál saúde atu la hatais farda.

Hipotese/ posibilidade seluk: Liu husi aproximasaun hipotese ita bele foti senáriu balun hanesan ho  razaun:

Kazu infesaun : Pesoal saúde lakohi hatais farda tanba atu prevene moras hada’et kona ba pesoál ka atu prevene labele kontamina ho moras hada’et.

Identidade pesoál : Pesoal saúde balun sente katak pasiente hatene ka koñese liu sira no bele halo interasaun di’ak kuandu la hatais farda.

Verifikasaun : husi opiniaun ne’e mak, hakerek na’in sempre hare pesoál saúde barak mak la hatais ka uza farda bainhira hala’o asisténsia ba moras sira  iha Hospital Nacional Guido Valadares. Maibé mós presiza dadus ne’ebé kle’an  bazeia ba intervista ho pesoál saúde hodi bele hetan razaun ne’ebé forte  kona-ba la hatais farda iha momentu fó asisténsia saúde ba moras.

Fenomeno kona ba pesoál saúde ne’ebé la uza ka la hatais  farda iha momentu fó asisténsia saúde  ba moras sira ne’ebé mak analiza husi parte Ontologia, Epistemologia no Axiologia iha Hospital Nacional Guido Valadares

Ontologia  mak ramu husi filozofia ne’ebé mak kestiona kona esensiál  ezisténsia no realidade. Iha kontestu fenómena ida ne’e ontologia sei tetu ezisténsia pesoál saúde no papél iha ambiente klínika nian.

  1. Ontologia realidade : Kuandu ita simu ontologia realidade mak ita bele fó opiniaun katak ezisténsia pesoál saúde mak hanesan entidades fisikamente ne’ebé hala’o interasaun ho moras sira. Iha parte ida ne’e farda konsidera hanesan mós reprezenta fizikamente husi papél no identidade pesoál saúde nian.

Ontologia Kontruktivis : iha ontologia kontruktivis ezisténsia no realidades mak rezultadu konstrusaun ka dezenvolve sosiais no kulturais. Iha situasaun ida ne’e hatais ka la hatais farda bele konsidera hanesan konstrusaun sosiais ne’ebé depende ba norma, étika no polítika sosiais.

Epistemologia mak estudu kona ba huun, barreira, no fundasaun husi koñesimentu. Oinsá pesoál saúde hetan koñesimentu no se karik farda nia papél importante  iha prosesu ne’e.

  1. Empirisme : hare husi parte empirisme, koñesimentu hetan husi esperiénsia no observasaun. Hatais farda ka ignora farda husi pesoál saúde bele konsidera hanesan rezultadu husi esperiénsia ne’ebé hatudu efetividade ka malefetividade iha Pratika klínika.
  2. Konstruktivisme Sosiais: sei subliña liu ba papél konstrusaun sosiais ba forma koñesimentu. Iha parte ida ne’e hatais farda bele hare husi produtu norma sosiais no konstrusaun kultura ne’ebé afeta koñesimentu no Pratika klínika.

Axiologia mak ramu filozofia ne’ebé hare liu ba valór no étika. Fenómena sei hamosu perguntas étika kona-ba se karik hahalok pesoál saúde ne’ebé la hatais farda ne’e hahalok ne’ebé tuir étika ka lae?

  1. Etika profisionál : Axiologia espesífiku liu ba kódigu étika profisionál saúde. Karik kódigu étika profisionál saúde hateten katak pesoál saúde tenke hatais farda. Maka pesoál saúde refere viola ona kódigu étika profisionál.
  2. Valor pesoál : Pesoal saúde parese iha valór pesoál ne’ebé mak afeta desizaun pesoál refere atu hatais farda hanesan valór konfortu, autónoma no fiar an. Kuandu pesoál saúde komprende didi’ak valór sira mak sei iha korajen atu hatais farda.

Liu husi analiza filozofia ne’e, ita bele komprende fenómena pesoál saúde  la hatais farda husi parte barak inklui mós parte ontologia kona ba esensiál ezisténsia, epistemologia hare liu ba huun husi koñesimentu no Axiologia kona ba valór no étika ne’ebé mak sai fundamentu ba pesoál saúde sira nia hahalok. Koñesimentu sira ne’e hotu bele hakbesik liu tan ita ba iha komprensaun ne’ebé kle’an no kontestual.

Husi                   : Belina Tuariana Gaio Ximenes

Estudante         : Universidade Airlangga Surabaya, Indonesia.

Data                   : 30 /10/2023

banner 325x300
Editor: Orlando Magno