Rendimentu Ki’ik, Idade Avansadu, Tanba Oan Sira Nia Eskola Tenki Fa’an

banner 120x600

(Dili) Mudansa –Negosiante Paul Alves de Jesus hateten, maske rendimentu ne’ebe ki’ik, maibe tanba ezijensia familia no oan sira nia eskola, la iha tan alternativu seluk, halo atividade fa’an budu tasi no masin rai lor-loron mak mak uniku solusaun ba sustentabilidade familia.

Negosiante Paul Alves de Jesus ho idade neen- nolu (60) hosi munisípiu Liquiça, postu administrativu Bazartete suku Ulmera aldeia Nauner no oan hamutuk 12 mane nain 6 feto nain 6 no oan hakiak nain 3 feto 2 no rua mane 1.

Ho idade ne’ebe maiz avansadu seida’uk impede nia atividade negosiu, nesesidade uma laran liu-liu oan sira nia presija eskola sei nafatin sunu enerjia restu ne’e Paul alves iha. moris ho negosiu hodi salva oan sira nia futuru. sei la rende bainhira ko’alia kona ba moris oan sira nia aban-bairua.

Atividades lor-loron mak fa’an budu tasi,  fa’an masin rai tanba servisu seluk la iha servisu seluk mak loke kios kiik. Masin ne’ebé nia faan, plastiku ida ho presu $1 dolar, budu tasi plastiku ida ho presu 0,50 sentavus . hodi ida ne’e nia no nia família bele sobrevive to’o ohin loron.

“Kona ba budu tasi, ami sosa tutan husi fornesedór sira hosi tasi, Karon ida ho presu $5.00, ami mai fa’an fali nia rendimentu, la barak maibé hetan netik $ 4.00,  atu sa’e liu la iha tun liu la iha,” Dehan Negosiante Paul Alves de Jesus ba jornalista Média Mudansa iha Ulmera 16/11/23.

Negosiante ne’e afirma, osan ne’ebe hetan hosi atividade ne’e mai selu ba nia oan sira nia eskola no balun tau han no hemu,  no sosa fo’os, sosa ropa eskola sira nian.

“Masin rai ne’e sai hosi masin kolam, hafoin ami tau iha plastiku hodi faan, masin rai, ami prodúz rasik, kaben feto sira mak ense tasi-ben iha kalam, rai to’o fulan, nakfila sai  isin mak ami fera hodi fa’an, halo atividade ne’e, kleur ona maizomenus tinan 3 resin ona kaben feto ne’e servisu kleur ona nia lori saku 1, 2 ka 3 mai ense ba plastiku hodi fa’an,” Nia relata

Negosiante ne’e relata, budu tasi dala barak mai regular, lakat mai loron-loron, maibé sé karik la tama mak sei afeta ba rendimentu uma laran. Banhira tama ona, kada loron de’it kuaze karon 2 ka 3, nia rendimentu bele hetan hosi $20 to’o $30.

Jornalista : Gaudencia Belo

Editór : Felisberto F. Da Costa

banner 325x300