YouTube Fanu ona Talenta Carmelita nian ne’ebé Uluk Dukur

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Carmelita Martins Monis, rezide iha Aldea Golgota, Suku Komoro, Postu Adminstrativu Bom Aleixu, Munisipiu Dili. Deskobre nia taleta emprendedór no hakaas an atu sai auto-finanseiru liuhosi azudu YouTube. Hosi Plataforma ne’e nia aprende kona ba oinsa atu prodúz kelu uza Mutiara musan. Rezultadu bele kontribui ba familia no estudu.

Iha intervista foin lalais ne’e ho Media Mudansa, Carmelita hatete, idea atu aprende rasik no hahu negósiu ne’e inisiativa ninian. Youtube sai hanesan nia rekursu inspirasaun tanba nia haree referensia barak hosi ne’e hodi manifesta produsaun Kelu Mutiara. Maske nia seidauk bele prodúz barak maibé nia hahu sosa plastik mutiara ida ho folin $ 2.00 iha loja Timor Diak. Hafoin prodúz, ba kada Kelu ho kustu $ 1.00. loron ida Carmelita bele hetan orderan hosi kliente hahu hosi $ 6.00 ba leten.

Mutiara musan, prosesa ba transforma sai Kelu.

Carmelita nia negosiu kontinua dezenvolve. Loron ida ema ka kliente tolu (3) to’o hitu (7) mak order Kelu hosi nia. Nia estratejia mak nia presija modifika tuir kliente nia medida liman atu garante kliente nia satisfasaun. Susesu ne’e autoriza nia atu suporta nia alin sira tanba nia bin foin hola mane no ba hela ona iha mane nia uma.

Nia konta, foin halo hotu estudu, maibé nia kontinua tan kursu Inglês iha ETDA. Nia rekoñese benefisiu ne’ebé nia hetan hosi nia negósiu ki’ik ne’e, la’ós de’it finanseiru maibé dezenvolvimentu pesoál ne’ebé fó impaktu pozitivu ba família.

Ho esperitu determinsaun, Carmelita enkoraza maluk joven sira seluk atu duni oportunidade labele hosik le’et de’it. Nia amplifika importansia hosi buka suporta família no orgollu ho ita nia abilidade rasik. Tanba ita ida-idak iha potensia atu fó impaktu pozitivu no lori familia ba moris di’ak.

Istoria inspirativu ida ne’e, subliña forsa transformativu plataforma online hanesan YouTube. Fó hanoin katak plataforma hirak ne’e bele empodera individu sira atu aprende, inova, no estabelese nia negósiu rasik.  Carmelita nia jornada emprendedorizmu  ne’e inspirasaun di’ak ba maluk sira seluk, demostra katak, ema ida bele halo diferensa iha nia moris rasik no hirak ne’ebé nia hadomi.

Jornalista : Zimidonio Castro Ximens

Editór       : Felisberto F. Da Costa

banner 325x300