Negosiante Helena faan Dosi hodi balansia ekonomia familia no Edukasaun

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Moris ne’e hanesan viajen ida ne’ebé hahu ho determinsaun, maibé susesu la-lalais hanesan ita especta. Istoria Helena Fernandes, hanesan negosiante ho idade kiik, reflete signifikadu hosi hadau oportunidade no servisu makaas hahu hosi idade ne’e ki’i tebest.

Iha intervista foin lalais ne’e ho Jornalista Media Mundasa, Helena konta nia istoria inspirativu ne’e iha Terminál Merkadu Taibesi. Nia lian haforsa ho determinasaun no paisaun hakarak sai ema ne’ebé matenek.

“ Ha’u faan Dosi la’ós de’it atu suporta nia nia Família maibé atu suporta mós ha’u nia eskola. Maske ha’u nia idade sei ki’ik, maibé ha’u hakarak esforsu no sai susesu,” Helena Fernande konta ba Jornalista Media Mudansa iha Terminal Merkadu Taibesi, foin lalais ne’e.

Lor-loron hahu hosi tuku 4:00 madrugada Helena hader ona hodi ajuda nia Mama prepara Dosi. Hafoin nia ba faan iha Merkadu. Nia aproveita oportunidade oi-oin hafoin iha hakaat ba eskola.

Nia haktuir loron ida nia bele hetan $7.00 ka $10.00 maibé dalaruma laiha tanba ne’e depende ba ema nia hakarak.

“Trigu ne’e ami sosa falun deit Ida $1.00, infelismente, atu sosa ida bornal ne’e maibe ami osan la to’o atu sosa,” dehan nia

Hau nia Pai ho Mae la Servisu ida, Ami nia moris mak depende halo negosiu ki’ik sira hanesan ne’e.

Ho forsa no dezafiu ne’e nia husu ba maluk sira seluk tenki koko ona no aprende ona oinsa atu buka oportunidade rasik no esforsu hodi sai susesu. Nia fiar katak bainhira ita esfrosu an iha ema ruma sei suporta Ita.

Negosiante Helana idade 11 no origen husi Munisipiu Bobonaro no agora hela iha Kalma Taibesi eskola iha ai-tur laran Klase sexto ano.

Jornada furak ida ne’e hanesan testemuña ba determinasaun no rekursu sira ne’e ita nota iha jerasaun foun. Istoria Helana enkoraza sira seluk atu hakuak dezafiu sira no transforma sai batu loncat  hodi hakoit ba futuru ida naroman liu.

Jornalista : Zemidonio Martins

Editór : Felisberto Fernandes  da Costa

banner 325x300