UNTL Halo Sensibilizasaun Ba Estudante Foun Tinan Akademiku 2023

banner 120x600

(Dili0 Mudansa – Univesidade Nasional Timor-Lorosa’e Hala’o atividade sensibilizasaun oinsá estudante foun sira bele hetan sira nia direitu bainhira hala’o estudu iha UNTL.

Atividade sensibilizasaun ne’ebé hala’o iha loron 15/03/2023 ho razaun katak, estudante sira hakarak hetan nia direitu iha prosesu de ensinu, tanba husi parte hotu hahú husi Dekanu fakuldade no mós asosiasaun to’o administrasaun konsege foti desizaun hodi realiza atividade sensibilizasaun.

“Antes atu hala’o atividade sensibilizasaun regulamentu akadémiku ba novu estudante programa ida la’ós desizaun asosiasaun nian i la’ós mós fakuldade nia mesak maibé realiza atividade ne’e mai husi kompeténsia Dekanu nian liu husi estatutu fakuldade hodi konvoka enkontru husi konsellu diretiva,”  dehan prezidente asosiasaun akadémiku estudantíl Arão Vital iha tersa 15/03/2023

Prezidente asosiasaun Arão Vital haktuir, objetivu husi sensibilizasaun akadémiku ida oinsá atu introdús regulamentu akadémika interna fakuldade siénsia sosiais ba novu estudante hodi sira bele komprende bele hatene hodi bele hahú ensinu prosesu aprendizajen.

“Aktividade sensibilizasaun ne’e ohin konsege realiza ho razaun hakarak atu introdús regulamentu interna ba novu estudante sira hodi bele komprende no koñese ambiente fakuldade siénsia sociais nian, nia hakotu,” nia hakotu.

Estajiadu : Julio da costa

Editor      : Orlando Magno

banner 325x300