Tribunál Rekursu Anúnsia Númeru Sorteiu Kandidatu Na’in 17

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Prezidente Tribunal Rekursu Deolindo dos Santos hateten, bola 17 Reprezenta kandidatura na’in 17 bola ne’e sei dulas se nia naran mak sai uluk iha bola ne’e no sei dada hanesan baibain se nian mak sai uluk sei tau tuir númeru ne’ebé mak prepara ona tuir orden.

“Iha sorteiu ne’e Partidu 1.Dezenvomvimentu Nasionál (PDN), 2.  Partisu Liberta Povu Aileba (PLPA), 3. Partidu Libertasaun Nasional (PLP), 4. Partidu Demokratiku (PD), 5. Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO), 6. Partidu Unidade (Dezenvolvimentu Demokrtiku (PUDD), 7. Uniaun Demokratiku Timorense (UDT), 8. Partidu os Verdes De Timor (pvt), 9. Partidu Republikanu (PR), 10. Unidade Nasional Demokratika  da Rezistensia Timorensa (UNDERTIM), 11. Frente Revolusionario do Timorense Idenpendente (FRETILIN), 12 Congeso Nasional Rekonstrusaun Timorense (CNRT), 13.Centro Ação Social Demokrata Timorense (CASDT), 14. Movimentu Libertasaun do Povu Maubere (MLTPM),15. Partidu Sosialista Timor (PST), 16.Partidu Demokrata Cristaun (PDC), 17. Asosiasaun Popular Monarkia Timorense (APMT)” Dehan   Prezidente Tribunal Rekursu Deolindo ba jornalista bainhira dada sorteiu ba kandidatura sira iha Tribunal Rekursu Dili, Kuarta, 29/03/23.

Bolu naran tuir kandidatu 17 ne’e hotu tiha sei iha akta elabora iha sei komunikasaun ho Comisaun Nasional Eleisaun (CNE) no Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleisaun (STAE ) sei taka sai bazeia ba lista kandidatura na’in 17.

“Ita boot kandidatura sira akompaña hela lista husi sorteiu ne’e ba órgaun sira ne’e iha kombatente atu halo prosesu tuir mai ba STAE no CNE depois sei haruka akta ba ita boot sira no Tribunal nia servisu hotu ohin ba sorteiu  lista kandidatura ida ne’e ba oin prosesu tomak iha STAE no CNE nia liman eleisaun hotu  maka mai fali iha ne’e.” Nia haktuir.

Governante ne’e akresenta, Ida ne’e maka lista kandidatura tuir boletín votus sei imprime husi STAE supervizaun CNE nian husi rezultadu sorteiu partidu 17 ne’ebé aprezenta lista 17.

Jornalista : Delfina Borges

Editor       : Orlando Magno

banner 325x300