Arsenia Pessoa Kontente, Bainhira Liman Fatin Mosu Iha Meza PN

banner 120x600

(Dili), Mudansa — Xefe Grupu Extrela, Arsenia Pessoa informa, nia parte sente kontente no orgulhu tanba sira nia produtu balu uza ona iha meza parlamentu nasional (PN), hanesan akua fatin ne’ebe produs husi tais rohan.

Xefe Grupu Extrela Pessoa esplika, Nia rasik iha inisiativa harii grupu ne’e, maibé sira nia produtu hala’i liu ba iha divertifikasaun, katak kuvit ho tais maka halo kombinasaun, depois iha sasan balun hanesan paralon ne’ebé ema la uza ona, sira foti ida ne’e produs fali sai produtu ne’ebe furak iha ema hotu nia matan no produtu balu konsege  tama iha PN.

Pessoa nia produtu ne’ebe iha meza Parlamentu Nasional.

“Iha PN ema tau akua fatin, iha deputadu sira nia oin ne’e produtu husi ami nia grupu Extrela maka produs, tanba ne’e ami laran kontente maske produtu ne’e ami halo ho liman maibé bele bale iha ita nia nasaun,” dehan Pessoa hafoin tuir feira, ne’ebe organiza husi CCI-TL, iha Eix Edifisiu Embaisada Portugal Formoza Dili, sabadu (09/07/2022).

Arsenia Pessoa informa, Agora sira buka meius atu dada fali joven balun ne’ebe hakarak aprende husi sira nia grupu maske esperiensia labarak hanesan ema rai liur nian maibé iha uituan sira bele ajuda maluk ne’ebe presiza atu hatene, Nune’e sira mos bele asesu feira hanesan ne’e.

“Ita hotu hatene kultura Timor atu lakon ona, entaun ita nia identidade sei lakon, tanba ne’e ami esforsu aan atu, hanorin fali joven sira ne’ebé ho neon hakarak aprende, ami prontu fasilita maluk Timor oan hotu,” Pessoa deklara.

Produtu ne’ebe Pessoa produs husi tais rohan no fa’an iha eis edifisiu embaixada Portugal, Formoza Dili, sabadu ()9/077/2022. Photo Azelio da Cruz.

Nia konta, Kreatividade ne’e nia hetan esperensia iha eskola Sekundariu ida iha Venilale Baukau tanba ninia area konaba suku ropa, entaun nia hare’e ba tais ne’ebé inan-aman sira faan, tanba saida maka la transfora ba buat seluk? hanesan pasta, karteira ka buat seluk tan.

“Ami iha inisiativa rasik, iha hanoin atu halo mudansa konaba tais, tanba ita nia tais komesa tama ona ba asean, entaun ita halo oinsa atu bele promove nafatin tais Timor iha mundu nia let” nia esplika.

Nia konta, Produsaun halo tais nakfila ba pasta sira ne’e, hahu bainhira ema halo lansamentu ba merkadu manleuana, iha ne’eba mak, inisiativa ne’e mosu maibé la iha osan, entaun Pessoa komesa buka no foti hena restu ne’ebe nia hetan.

“Husi ida ne’e, Ha’u hahú halo brinkus, ki’ik to’o boot, tanba husi inisiu Ha’u laiha osan atu halo maibé Ha’u hetan esperensia husi ema, Ha’u mos bele halo, entaun tais rohan ne’ebe ema so’e Ha’u uza halo fali pasta, brinkus no buat seluk,” Pessoa Afirma.

Nia argumenta,  produtu ne’e la hetan suporta husi guvernu ka NGO ruma maibé nia rasik maka buka oinsa Grupu ne’e atu moris nafatin no labele para iha dalan klaran.

“Fatin ne’ebe ami produs ne’e iha Hera, tanba loja la iha, fatin la iha ami produz loron-loron maibé iha uma de’it, pameran hanesan ne’e maka ami foin hasai, tanba Feira ne’e hahu’u horseik (08/07/2022) no ohin, loron rua horseik hetan 170.00 dolar no ohin  seidauk to 100.00 dolar, maibé iha folin,” Pessoa deklara

Nia kresenta, Produsaun ne’ebe nia halo maka hanesan pasta ho folin $.30.00, karteira boot $.10.00 no sira seluk hanesan brinkus, korente, lapijeira fatin no sinelus, folin $.5.00, $.4.00 too dolar 1.00.

“Ha’u halo ona kreditu husi Kaibauk, hodi ida ne’e maka grupu ne’e hamrik fali, kreditu ne’e Ha’u foti $.1.500.00 entaun Ha’u sente kama’an maibé Ha’u tenki esforsu aan kontinua Ha’u nia atividade ne’e, tanba kada fulan estór $.93.00,” nia informa

Kompradora, Fernanda Pires Ximenes sosa hela pasta ne’ebe pessoa fa’an. Photo Azelio da Cruz

Iha fatin hanesan, Kompradora, Fernanda Pires Ximenes, orgullu ho kreatividade Timoroan ne’ebe uza tais produs pasta, karteira, ho sira seluk ne’ebe maka uza identidade Timor nian rasik.

“Ha’u apresia no kongratula tebes, ba sira nia esforsu hodi hetan rendimentu, husi ne’e bele atinze sira nia nesesidade loron-loron, hodi sustenta oan no alin sira nia estudu, tuir mai bele hatutan sira nia liman ain ba futuru, Ha’u gosta teb-tebes maka Ha’u hola pasta rua ho folin $.25.00 ho karteira ida $.10.00,” Fernanda Pires apresa.

Fernanda reforsa, Media mak ain-liman no matan-tilun Timor nian, bele hatutan kreatividade ne’e atu konhesidu liu tan, no mos bele mundu rekoñese Timor iha identidade ne’ebe mesak furak no uniku, lahanesan ho nasaun sira seluk.

Kompradora ne’e rekomenda, husu ba parte governu atu haree kreatividade Timoroan sira hodi dezenvolve di’ak liu tan, labele iha rai laran de’it, maibé tenke lori ba nasaun sira seluk hodi hatudu Timor nia identidade ba mundu tomak.

Jornalista         : Azelio da Cruz

Editór              : Orlando Magno

banner 325x300