Lakoi Tane Liman Ba Inan-Aman Angelo Hili Dalan Faan Pentolann

banner 120x600

(Dili) Mudansa -Negosiante Angelo Oky hateten, lakoi tane liman hodi halo terus inan-aman nia deside buka moris liu husi faan pentolan haleu Dili laran hodi hakman inan-aman no selu alin sira nia eskola.

Negosiante Angelo ho idade 18 no nia iha maun alin hamutuk nain 10 kompostu husi mane nain 4 no feto nain 6, Angelio mak oan dahaat husi maun alin nain 10 nia husi Munisipiu Oecusse Postu Administrativu Oesilo, nia hapara estudu iha banku segundu ano iha eskola Pre-Sekundariu Tosabiano Oesilo no agora da-daun ne’e nia hela Kost iha Ai-Tarak laran,kuartu ida ho nia kustu $25 dolar kada fulan,tanba nesesidade moris nia ejiji deside hela mesak hodi buka osan.

Hau hanesan mane lakoi tane liman beibeik hodi halo terus inan-aman hau deside buka moris liu husi faan pentolan haleu Dili laran  buka osan hodi hakman inan-aman no selu alin sira nia eskola,hau mai husi familia ida ne’ebe mak susar tebes hodi ida ne’e hau deside hapara estudu  hodi faan pentolan.”Dehan Angelo Oky, ba jornalista Media Mudansa,iha jardim 5 de Maio kolmera Díli, kuarta (05/06/24).

Negosiante ne’e akresenta ,nia hahu halo ne’e ho osan (modal) $ 25 dolor no nia negosiu ne’ebe nia halao fulan 6 ona.

Hau halao negosia liu husi faan pentolan durante fulan neen (6) ona, hau hahu modal rasik $25 dolar no rendimentu ne’ebe hau ketan kada loron husi $35 dolar to’o $ 50 dolar osan ne’ebe hau hetan husi negosiu kiik nee uza ba nesesidade uma laran no selu alin sira nia eskola,”Nia konta ho matawen.

Nia esplika durante halo negosiu husi faan entolan dezafius barak mak nia hasoru iha dalan ema foti pentolan no la seluk fuan boot la lakon vontade kontinua lao.

Dezafius ne’ebe hau hasoru iha moris negosiante nian maka lao iha loron manas laran kosar metan sulin kesi kabun tahan hamlaha dudu karosa nakonu ho pentolan lao tuir dalan ne’e,ema maluk sira hemu tua iha dalan ninin ho kondisaun lanu foti pentolan han la seluk no fila sira ameasa tan hau,maibe hau preokupa dudu nafatin pentolan ho fuan boot la lakon vontade hodi halao moris hanesan faan pentolan,”Nia sublina.

Nia akresenta,nia la moe buka osan liu husi faan pentolan,tanba moe maka sei la hetan osan.

Hau la moe buka osan maske hasoru udan boot no loron manas hau kontinua faan iha tuku 5:00 otl dader ba dular naan depis lori ba faan pentolan hotu maka fila ba uma,tanba ne’e lalika moe halao negosiu saida deit labele moe no ita moe maka sei la hetan osan.”Nia hakotu

Jornalista:Ana Ribeiro/Estajiada Petronela Nono & Tereza da Silva

Editora : Delfina Borges

banner 325x300