KSTL: Loron Mundial Traballadór Sira Hanesan Vitoria Ida Atu Luta Hodi Hadia Moris

banner 120x600

Dili) Mudansa –Prezidente Konfederasaun Sindikatu Traballadór Timor-Leste (KSTL) hateten loron mundial ba traballadór sira hanesan loron vitoria ida uluk traballadór sira luta hodi hadia moris, iha Komemorasaun loron mundial trabaladór iha 1 de Maio, liu husi seminar ne’e ho tema Promove justisa no traballu dignu ba ema hotu iha Timor_Leste hodi hari’i futuru ida ne’ebé di’ak liu ba trabaladores sira hotu no kria mundu traballu ne’ebé valorijadu ,protejidu no hetan oportunidade ba moris di’ak.

“Ema hotu-hotu iha koenesimentu kona-ba loron intrernasional traballu ida ne’e, maibé laos de’it koenesimentu ita presija hatene nia historia mós hanesan oraganizasaun ba traballadór sira, ita konsidera loron mundial ba traballador sira hanesan loron vitoria ida, loron vitoria ne’ebé mak uluk traballadór sira luta hodi hadia sira nia moris hanesan servisu redus oras servisu ne’ebé naruk iha tempu ne’eba hahalok explorasaun bo’ot tebes hetan ida ne’e prejudika tebes traballadór nia moris iha oras 4 no 5 de’it ba deskansa maibé oras barak liu iha servisu fatin,” Dehan Prezidente KSTL Almerio Vila-Nova iha nia diskursu Delta Nova Dili, 30/04/2024

Nia hateten tan katak oras ne’ebé traballadór luta ne’e mosu redus oras ne’ebé naruk mai to’o iha oras 8, no iha oras 8 redus iha Australia molok situasaun estadus unidus America akontese redus ba oras 8 iha servisu oras 8 iha deskansa iha uma, bazeia ba historia 1 de Maio nia hatudu katak ida ne’e loron vitoria ba traballadór sira hodi manana luta ne’ebé naruk ne’ebé mak nakonu ho sakrifisiu oioin.

“Refleksaun ne’ebé mak ita hanoin mak ita nia sidauk esperansa luta ne’ebé mak husi tempu uluk mai to’o ohin loron luta atu hetan Justisa soaial ida ne’e mak dok tebes husi traballadór nia mata, tanba luta traballadór nia finalidade mak hakarak hetan Justisa sosial,” Nia Tenik

Prezidente ne’e afirma katak, Iha situasaun global ohin loron nakonu problema oioin ne’ebé mak fó impaktu ba ekonomia iha nivel global nia, hanesan mudansa klimatika dizitalisaun demokrasia no fó impaktu bo’ot tebes ba futuru traballu, fó hanoin ba Governu katak iha situasaun global ne’ebé afeita ba nasaun presija atu implementa novu kontratu sosial ne’ebé iha no hare kontratu sosial tuan lakondis ho situasaun ohin loron.

“Ita presija hadia atu ita bele garantia ema hotu-hotu iha direitu atu hetan moris di’ak direitu atu hetan oportunidade servisu ne’ebé mak produtivu direitu atu hetan asesu protesaun sosial universal, no mós dialogu sosial ba dalan ne’ebé parte hotu bele uza mekanizmu ne’e atu responde ba situasaun traballu ohin loron nia,

“Ha’u nia maluk traballador sira hotu iha Timor-Leste tantu séitor públiku seitór privado no mós séitor informal loron vitoria ida ne’e nafatin tau iha ita hotu nia esperansa no espiritu luta nia katak luta ne’e kontinua luta atu hadia kondisaun moris no Kondisaun servisu ne’e kontinua tanba prosesu luta la tun mai de’it la mosu hanesan dut mahoben ne’ebé habokon dut iha dadesan La iha ema ida mak atu fó gratuita ita presija ko’alia presija halo ita nia luta hodi Objetivu sosial husi ita nia Justisa ne’e mak sosial,” Hakotu Prezidente KSTL Almerio Vila-Nova

Jornalista : Gaudencia Belo

Editór       : Delfina Borges

banner 325x300