TL Ho NTT, Belu, Malaka Nu’udar Maun Alin Husar Talin Ida De’it

banner 120x600

(Bobonaru) Mudansa – Timor-Leste ho Indonesia NusanTenggara Timur (NTT), Belu, Malaka nu’udar maun alin tanba husar talin no inan ida de’it.

Lia hirak ne’e hato’o husi Bupati Belu Agostinho Taule liu husi ninia diskursu iha abertura serimónia Festival Fronteira 2023 ne’ebé organiza husi Centro Nasional Chega no mós Sekretariu Estadu Arte no Kultura iha ne’ebé realiza iha Maliana Bobonaru, Kuarta 15/11/2023.

Bupati Belu Agostinho informa, Objetivu husi serimónia ida ne’e atu hamutuk fila fali entre nasaun indonézia no mós nasaun Timor-Leste espesiál ba populasaun iha NusanTenggara Timur (NTT) espesiál liu ba populasaun Malaka no Belu.

Nia relata, liu husi atividade festivál iha kalan ida ne’e sei asiste oinsá kultura entre populasaun husi nasaun Indonesia no mós Timor-Leste hodi haree no promove di’ak liu tan kultura iha fatin ida ne’e.

“Ohin iha diskusaun ki’ik ida ita hetan buat balu importante basa ita hotu-hotu mesak Timoroan de’it husi Kabupaten Belu Malaka no NTT espesiál ba maluk sira iha Timor-Leste ida ne’e hanesan maun alin tanba ita husar ida no inan ida de’it,” Agostinho deklara.

Agortinho afirma, sira sente kontente no mós hato’o obrigadu wain ba governu Timor-Leste ne’ebé konvida ona sira tan ne’e nia garantia tempu tuir mai sei konvida Timor-Leste bainhira realiza eventu hanesan ne’e iha fronteira Border Belu ou Malaka nune’e Timor-Leste ho Indonesia nafatin Maun Alin.

“Obrigadu ba inan aman sira iha Timor ne’ebé ohin simu ami ho di’ak, espera katak atividade iha kalan ida ne’e bele la’o ho di’ak no susesu nafatin no mós ita nafatin sai ida de’it nu’udar Timor Oan Husar Ida Inan Ida fó neon ba malu fó laran ba malu no hadomi malu,” nia relata.

Iha fatin hanesan, Diretor Ezekutivu CNC Hugo Maria Fernandes argumenta, Ohin kalan nia parte sente onradu tebes tanba marka ona istória foun liu husi kooperasaun di’ak ho governu oinsá atu promove kultura Timor-Leste hodi hametin rekonsiliasaun entre Timor-Leste ho Indonesia.

“Kalan ida ne’e ita atu hahú marka memória no istória foun ida entre Timor-Leste ho Indonesia tanba ne’e husu ba Timor-Leste no mós Indonesia atu haree aspetu kultura nu’udar aspetu importante hodi kontinua hametin relasaun entre ema husi pais rua nee,” Hugo tenik.

Nune’e mós Diretor Ezekutivu CNC Hugo hato’o agradesimenru Ba povu Maliana no autoridade Munisipiu Bobonaru tanba durante fulan ida tomak halo kooperasaun di’ak no mós apoiu hodi realiza atividade ohin loron.

Jornalista : Esperança Monteiro

Editór        : Orlando Magno

banner 325x300
Editor: Orlando Magno